facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Student piszący wzory matematyczne

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.

O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.

Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez studenta opiekuna (nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), odpowiadającego za nadzór merytoryczny. Projekt badawczy lub edukacyjny może obejmować:

  • przygotowanie publikacji,
  • wyjazdy konferencyjne,
  • kwerendy biblioteczne,
  • udział w warsztatach, szkoleniach i kursach,
  • udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich,
  • oraz inne niewymienione wcześniej działania, pod warunkiem uzyskania akceptacji: merytorycznej – opiekuna i formalnej – Centrum Obsługi Studentów.

 

Na realizację grantów w roku akademickim 2017/2018 przewidziano łącznie 150 tys. zł.

Wnioski konkursowe będzie można składać w Centrum Obsługi Studentów od listopada do 15 grudnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 stycznia 2018 roku.

Na realizację projektów studenci będą mieć czas do końca września 2018 roku, rozliczenie powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zakończenia przedsięwzięcia. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.