facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 13 marca 2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano między innymi: powołanie Komisji Skrutacyjnej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2014, przyjęcie sprawozdania finansowego, omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2015, propozycje zmian w statucie, omówienie ich oraz przeprowadzenie głosowania i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.absolwenci.us.edu.pl.

Stowarzyszenie Absolwentów UŚ powstało w 2008 roku z inicjatywy kilkunastu osób współpracujących z uczelnią i będących jej absolwentami. Celem organizacji jest integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promocja absolwentów uczelni na rynku pracy w kraju i za granicą, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu absolwentów UŚ oraz promowanie osiągnięć uczelni i wspieranie jej działalności, a także innych organizacji działających w ramach lub na rzecz UŚ.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • ścisłą współpracę z władzami UŚ,
 • organizację zjazdów absolwentów UŚ, konferencji naukowych oraz spotkań towarzyskich z udziałem absolwentów UŚ,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • wspieranie rozwoju regionalnego oraz działalność kulturalną,
 • publikacje dorobku twórczego członków Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie informacji o działalności UŚ oraz jego absolwentów i pracowników,
 • organizację i współorganizację studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 17.07.2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 • organizację imprez okolicznościowych oraz innych wydarzeń promujących UŚ,
 • produkcję i sprzedaż materiałów promocyjnych UŚ,
 • współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz UŚ,
 • utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami,
 • podejmowanie innych dozwolonych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.