facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

grafika z napisem granty rektora UŚ

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów: 

  • rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania,
  • prowadzących indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym.


Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez studenta opiekuna (nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), odpowiadającego za nadzór merytoryczny. Projekt badawczy lub edukacyjny może obejmować:

  • przygotowanie publikacji,
  • wyjazdy konferencyjne,
  • kwerendy biblioteczne,
  • udział w warsztatach, szkoleniach i kursach,
  • udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich,
  • oraz inne niewymienione wcześniej działania, pod warunkiem uzyskania akceptacji: merytorycznej – opiekuna i formalnej – Centrum Obsługi Studentów.

 

Na realizację grantów w roku akademickim 2017/2018 przewidziano łącznie 150 tys. zł.

Wnioski konkursowe można składać w Centrum Obsługi Studentów (ul. Bankowa 12, parter, pokój 132) do 15 grudnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 lutego 2018 roku. 

Na realizację projektów studenci będą mieć czas do końca września 2018 roku, rozliczenie powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zakończenia przedsięwzięcia. 

Szczegółowe zasady przyznawania grantów i formularze wniosków dostępne są na stronie: http://student.us.edu.pl/granty-rektora-dla-najlepszych-studentow.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.