facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego 2008-2012

1 kwietnia 2008 r. w pierwszej turze wyborów rektorem-elektem Uniwersytetu Śląskiego na lata 2008-2012 został wybrany 119 głosami prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Sylwetka rektora
Prof. Wiesław Banyś urodził się 30 sierpnia 1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe – filologię romańską - ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974 r. Pracę doktorską zatytułowaną Ambiguïté référentielle des descriptions indéfinies en français obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1981 r. Rozprawę habilitacyjną Théorie sémantique et „si...alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle obronił na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. Tytuł profesora otrzymał w 2001 r. Specjalizacją naukową prof. Banysia są: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna, logiczne podstawy językoznawstwa oraz językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów. Do najważniejszych osiągnięć naukowych rektora-elekta należą: konstrukcja w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera; opis kognitywny, w postaci „mapy kognitywnej”, realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji; rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego, automatycznego streszczania dokumentów; utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo (8 rozpraw doktorskich wypromowanych, 4 w trakcie przygotowania) stosowanego m.in. w modułach tłumaczenia automatycznego. Prof. Wiesław Banyś wypromował 13 doktorów, opiniował 5 rozpraw doktorskich, 7 habilitacji, 2 profesury. Jest autorem 5 monografii (3 opublikowanych i 2 przygotowanych do druku) oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, współredaktorem 4 tomów zbiorowych, redaktorem 11 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem 5 roczników „Etudes Cognitives/Studia Kognitywne”, a także kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. W latach 1977 – 2004 odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (6 na Sorbonie), w 2004 r. był profesorem wizytującym na Université Paris-XIII. Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i USA. W latach 1992 – 2007 uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych. Ponadto pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym: · 1989 - 2002 zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej; · 1991 - kierownika Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej; · 1991 - opiekuna naukowego z ramienia Uniwersytetu Śląskiego II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Sosnowcu; · 1992 - 1994 kierownika Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologicznym UŚ; · 1994 - 1996 prodziekana ds. współpracy zagranicznej i nauki Wydziału Filologicznego UŚ; · 1994 - 1996 przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki, Współpracy Zagranicznej i Krajowej UŚ; · 1996 - 1999 członka Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych UŚ; · 1996 - 1999 - 2002 członka Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ; · 1996 - 1999 – 2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŚ; · 2002 - 2004 członka Zarządu Association France - Pologne pour l'Europe (Stowarzyszenie Francja - Polska dla Europy); · 2002 - 2005 dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UŚ; · 2005 - dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki US (dawny Instytut Filologii Romańskiej); · 2005 - kierownika Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Translatoryki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (dawny: Instytut Filologii Romańskiej); · 2003 - przewodniczącego Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej · 2005 - opiekuna naukowego z ramienia Uniwersytetu Śląskiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Cieszynie; · 2002 - 2005 - prorektora UŚ ds. nauki, współpracy i promocji; · 2005 - 2008 - prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji. Za wkład pracy na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz obszerny dorobek naukowy i dydaktyczny prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał następujące nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1991, 1993), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Złotą Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2005), Palmes Académiques (2006), a także nagrody I i II stopnia JM Rektora za pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną.

Curriculum Vitae.pdf

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.