Seminarium - "Od indeterminizmu mechaniki kwantowej do kreatywności natury"