Sympozjum pt. „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”