facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Powołanie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

26 lutego 2019 roku Senat uczelni przyjął uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej skład weszli przedstawiciele śląskiej Alma Mater, osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Reprezentantami środowiska akademickiego zostali:

 • prof. zw. dr hab. Adam Dziadek – biogram (pdf, 330 kB),
 • prof. zw. dr hab. Marian Paluch – biogram (pdf, 180 kB),
 • dr hab. Edyta Sierka – biogram (pdf, 216 kB).
   

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do  Rady powołano także osoby spoza wspólnoty akademickiej. Członkami nowego organu Uniwersytetu Śląskiego zostali:

 • dr Andreas Glenz – biogram (pdf, 273 kB),
 • Piotr Uszok – biogram (pdf, 160 kB),
 • prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała – biogram (pdf, 245 kB).
   

W Radzie zasiądzie również przewodniczący samorządu studenckiego Łukasz Grabolus.

Kadencja pierwszej Rady trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Początkowo jej zadania będą ograniczone, do momentu wejścia w życie nowego statutu uczelni prace Rady skoncentrują się na:

 • wskazaniu kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat uczelni,
 • zaopiniowaniu projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego,
 • uchwaleniu regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania.
   

Od dnia wejścia w życie statutu Uniwersytetu Śląskiego do końca kadencji Rada realizować będzie następujące zadania, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.