facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 9.02.2018 r.)

liczba kierunków
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2017/2018)
75 
w tym 3 w języku angielskim
liczba kierunków akredytowanych:  
 - Polska Komisja Akredytacyjna 37
 - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 0
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label 0
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label 0
ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 7 wydziałów
liczba specjalności 243
w tym 9 w języku angielskim
liczba miast uniwersyteckich
(Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)


Studenci

(informacja z Działu Kształcenia z 30.11.2017 r.)

ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) 25 961
osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stacj. 19 050
niestacj. 4 428
osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami) 1 160
osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami) 1 323
liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:  
- Wydział Artystyczny 520
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 652
- Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 815
- Wydział Filologiczny 5 594
- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 1 519
- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1 284
- Wydział Nauk o Ziemi 700
- Wydział Nauk Społecznych 4 101
- Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 744
- Wydział Prawa i Administracji 4 477
- Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 507
- Wydział Teologiczny 351
- Szkoła Zarządzania 78
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 136


Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.01.2019 r.)

liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych) 1962
(w tym mianowanych 522)
liczba profesorów tytularnych 219 (w tym mianowanych 184)
liczba doktorów habilitowanych 556 (w tym mianowanych 210)
liczba doktorów 914 (w tym mianowanych 80)
liczba magistrów 273 (w tym mianowanych 46)


Uprawnienia jednostek

(informacja z Działu Nauki z 4.04.2018 r.)

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

Stopień doktora:

INSTYTUT SZTUKI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO:

 • dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinach:
  • biologia         
  • biotechnologia
  • ochrona środowiska

 

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI:

 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH:

 • dziedzina nauk technicznych w dyscyplinach:
  • inżynieria materiałowa
  • informatyka   

 

INSTYTUT CHEMII WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia           

 

INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka

 

INSTYTUT MATEMATYKI WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI:

 • dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII:

 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • pedagogika
  • psychologia

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

 • dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo

 

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI:

 • dziedzina sztuk filmowych

 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

 • dziedzina nauk teologicznych 
   
14
(10 wydziałów,
4 instytuty)

Stopień doktora habilitowanego:

INSTYTUT SZTUKI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO:

 • dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinie:
  • biologia

 

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI:

 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH:

 • dziedzina nauk technicznych w dyscyplinie:
  • inżynieria materiałowa

 

INSTYTUT CHEMII WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia

 

INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka

 

INSTYTUT MATEMATYKI WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII:

 • dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI:

 • dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII:

 • dziedzina nauk społecznych  w dyscyplinie:
  • pedagogika

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

 • dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo

 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

 • dziedzina nauk teologicznych
13
(9 wydziałów, 
4 instytuty)


Kategorie naukowe jednostek

(informacja z Działu Nauki z 8.06.2018 r.)

JEDNOSTKA KATEGORIA NAUKOWA
1. Wydział Artystyczny B
2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska B
3. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji B
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach A
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii A
7. Wydział Nauk o Ziemi A
8. Wydział Nauk Społecznych B
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii B
10. Wydział Prawa i Administracji A
11. Wydział Radia i Telewizji A
12. Wydział Teologiczny A


Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 10.12.2015 r.)

liczba umów 643
w tym: umowy w ramach programu Erasmus+ 452


Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 12.02.2018 r.)

liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej 455
(stan na dzień 8.02.2018)
liczba wdrożeń wyników prac B+R 36
liczba praktycznych efektów działalności naukowo-badawczej (technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania, odmian roślin, ekspertyz, opracowań naukowych, działań artystycznych opracowanych na rzecz podmiotów zewnętrznych) 341
liczba powołanych spółek spin off/out

6 spółek spin off
(z udziałem spółki celowej
SPIN-US sp. z o.o.)

6 spółek spin out

liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu 1659
liczba powiązań klastrowych 17


Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 12.02.2018 r.)

suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych 214 724,21 m2


Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE

(informacja z Działu Projektów z 19.02.2018 r.)

Projekty realizowane w ramach
Programu Horyzont 2014-2020

3

(Wartość ponad 2 mln,
w tym dofinansowanie ze środków zagranicznych – prawie 1 700 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW
na naukę – 349 630,00 zł)

Projekty realizowane w ramach innych międzynarodowych  programów badawczych  6
(Wartość ponad 790 000 tysięcy złotych)

 

Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym programy edukacyjne UE

(informacja z Działu Projektów z 19.02.2018 r.)

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane  7

Kreatywna Europa

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Erasmus+

INTERREG

1

1

2

3
Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła ponad 5,3 mln zł

 

Fundusze strukturalne UE

(informacja z Działu Projektów z 19.02.2018 r.)

Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych
— projekty inwestycyjne
2
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych
— projekty badawcze
1
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych
— projekty edukacyjne
22

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła

ponad 15,2 mln zł

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.