facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ofert na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza konkurs ofert, na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

 

 1. Przedmiotem konkursu jest: wynajem  powierzchni budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6.
 2. Dla nieruchomości, w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu  Księgi Wieczyste o nr KA1S/00012102/1.
 3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m².
 4. Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
 5. Nieruchomość, w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zobowiązań i obciążeń – brak.
 6. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • datę sporządzenia oferty
 • proponowaną stawkę netto czynszu najmu
 • warunki szczegółowe oferty takie jak:
  • koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu
  • czas obowiązywania umowy
  • skrócony opis działalności jaką oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
  • szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
  • zaświadczenia o nr NIP
  • zaświadczenia o nr REGON,
  • odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu (wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert)
 • Pozostałe warunki  formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym  parter pok. nr 1.
 1. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem budynku –Sosnowiec ul Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 2.08.2019 godz. 10.00
 2. Przystępujący do konkursu powinien:
 • Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym  budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Przystępujący do konkursu nie może w dniu otwarcia kopert posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Śląskiego z tytułu jakichkolwiek innych umów.

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 2.08.2019 o godz. 10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 (tel. 32 3592250, 2253) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego – http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.

Budynek - plac i parking przed budynkiem

Budynek - brama wjazdowa

Wejście do budynku

Budynek

Budynek

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.