facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ofert na wyłonienie najemcy miejsc postojowych

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza konkurs ofert na wyłonienie najemcy
miejsc postojowych położonych w rejonie ulic:
Bankowa, Chełkowskiego, Uniwersytecka

 

 1. Przedmiotem konkursu jest : część nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu o nr 3/112, 3/113, 3/114 stanowiąca parking z 311 istniejącymi wydzielonymi miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi przeprowadzonymi wzdłuż miejsc parkingowych, oraz teren do wykonania dodatkowych ok 44 miejsc znajdująca  się w Katowicach w rejonie ulic Bankowa, Chełkowskiego, Uniwersytecka. Całkowita powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod miejsca postojowe określona zostaje na -4942 m².

 2. Uniwersytet Śląski  oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości (działki 3/112, 3/113, 3/114, których częścią jest przedmiot postępowania konkursowego.

 3. Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. datę sporządzenia oferty

 2. proponowaną stawkę netto czynszu, której wysokości winna uwzględniać  następujące zobowiązania:

 • wymagalną ilość 500 abonamentów pracowniczych w cenie 180 zł  brutto rocznie tj. 15 zł brutto miesięcznie; - każdorazowa zmiana ceny abonamentu wymaga uzyskania zgody Wynajmującego;

 • oddania do dyspozycji Wynajmującego 50 pilotów do szlabanów wjazdowych gwarantujących bezpłatne miejsca parkingowe;

 • minimalnych godzin obsługi prowadzonych usług przez Najemcę - codziennie od 7 00 – 20 00;

 • braku możliwości bezobsługowego świadczenia usługi. Wynajmujący wyklucza prowadzenie usług przez Wynajmującego w formie automatycznej, bezobsługowej z wykorzystaniem automatów parkingowych z uwagi na częstą obsługę gości Uniwersytetu oraz organizację imprez akademickich wymagających stałej obecności pracownika obsługi;

 • zatrudniania pracowników obsługi na umowach o prace;

 • wyposażenia przedmiotu najmu w urządzenia oraz system informatyczny umożliwiający prowadzenie parkingu;

 • realizacji na swój koszt i we własnym zakresie, prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych (ok 44) położonych przy budynku Bankowa 14 od strony ul. Uniwersyteckiej. W celu realizacji postanowień niniejszego punktu Najemca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa z uwzględnieniem m.in. utwardzenie terenu, kostka brukowa, odwodnienie, odprowadzenie ścieków itp.

 • rozpoczęcia inwestycji po podpisaniu umowy najmu, z jej zakończeniem  nie później niż w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

 • bezpłatnego udostępniania  miejsc postojowych na:

  • eventy organizowane przez uczelnię,

  • imprezy okolicznościowe (np. inauguracja roku, konferencje z udziałem rektorów szkół wyższych, władz samorządowych, Święto Teatrów, jubileuszowych imprez okolicznościowych organizacji i stowarzyszeń, Targi Edukacyjne, Dni Otwarte,  i inne.)

 • odpowiedzialności za utrzymanie porządku (utrzymanie czystości, odśnieżania w okresie zimowym, utrzymania zieleni) zarówno w przedmiocie najmu jak i na terenie ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych, chodników o łącznej powierzchni 4880 m² oddanych przez Wynajmującego Najemcy do współkorzystania.

 • na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego Najemca w terminie do dnia wejścia w życie umowy najmu zostanie zobowiązany do, wpłacenia na rachunek bankowy Wynajmującego w ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 kaucji w kwocie 40 000,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) która zostanie zwrócona Najemcy po rozwiązaniu i rozliczeniu niniejszej umowy najmu. Dowód wpłaty kaucji Najemca winien okazać administratorowi przedmiotu najmu.

 1. warunki szczegółowe oferty podlegające ocenie, takie jak:

 • przedłożenie koncepcji ogólnej funkcjonowania miejsc postojowych na wskazanym obszarze;

 • proponowane godziny funkcjonowania parkingu;

 • proponowany cennik usług parkingowych;

 • deklarowaną, rzetelnie obliczona wysokość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na utworzenie dodatkowych miejsc postojowych;

 • stanowisko w sprawie możliwości przeniesienia prawa majątkowego do inwestycji w obcym środku trwałym na właściciela nieruchomości;

 • inne wskazane przez Najemcę korzyści, które może odnieść Wynajmujący ze współpracy w Najemcą.

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na  podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 • zaświadczenia o nr NIP

 • zaświadczenia o nr REGON,

 • odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu (wystawiony lub  potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert)

 1. Pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno-Prawnym parter pok. nr 1.

 2. Najemca powinien zabezpieczyć w pierwszej kolejności potrzeby parkingowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.           

 3. Najemca zobowiązany jest do każdorazowego udostępnienia przedmiotu najmu do prowadzenia przez Wynajmującego prac budowlanych i ziemnych na terenie będącym przedmiotem najmu, przy czym Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić go o terminie prac na 1 miesiąc przed ich rozpoczęciem. Nie wymaga wcześniejszego powiadomienia usunięcie skutków nagłych awarii. W przypadku ograniczenia przychodów finansowych z powodu prowadzonych remontów Wynajmujący zawiesi lub obniży wysokość czynszu na uzgodniony przez Strony okres.

 4. Z wybranym Najemcą zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony z gwarancją jej nie wypowiadania przez Wynajmującego w okresie 5 lat od dnia zawarcia (z wyłączeniem przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym).

 5. Z tytułu prowadzenia działalności w przedmiocie najmu Najemca zobowiązany zostanie do zawarcia we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 6. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs - wynajem miejsc postojowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, należy składać w Sekretariacie Kanclerza mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12, pok. 31 do dnia 30.05.2019 godz.9.30.

 7. Przystępujący do konkursu  powinien:

 1. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu postepowania  i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

 2. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 1. Osobista wizja lokalna przedmiotu konkursu możliwa jest w dni robocze w  godz. 9.00-15.00  po uzgodnieniu z administracją Kampusu Katowickiego .

 2. W sprawie osobistych oględzin przedmiotu najmu proszę o kontakt z:

 • Łukasz Poradowski– Kierownik Kampusu Katowickiego tel. 32 359 1160

 1. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w dniu 30.05.2019. o godz. 10.00. w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach konkursu można otrzymać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ul. Bankowa 12 pokój 67 tel. 323592250) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego – http://www.us.edu.pl (ogłoszenia).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.