facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs na wybór partnera (projekt w ramach RPO WSL na lata 2014–2020)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
OŚ PRIORYTETOWA I Nowoczesna gospodarka
DZIAŁANIE 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

 

Ogłaszający konkurs:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
REGON: 000001347
Strona internetowa: www.us.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.1: Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18.

 

CEL PARTNERSTWA:

Głównym celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i realizacja projektu pt. „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, mającego na celu stworzenie nowej jednostki naukowo-badawczo-rozwojowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obejmujące budowę nowego obiektu i wyposażenie go w kluczową infrastrukturę naukowo-badawczą, a także wspólne uczestnictwo w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Celem partnerstwa jest utworzenie Centrum zajmującego się mikroskopowym charakteryzowaniem materii w szczególności „miękkiej” w skali molekularnej na poziomie naukowym i badawczo-rozwojowym oraz świadczenie usług eksperckich, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury, jak również rozwój technik i narzędzi przydatnych do szeroko rozumianego mikroskopowego obrazowania materii. CMBM SPIN-Lab ma służyć badaniom naukowym na najwyższym światowym poziomie i dać asumpt do zwiększonej aktywności przedsiębiorczej Uniwersytetu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Projekt obejmuje stworzenie nowej jednostki uniwersyteckiej konsolidującej potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu Śląskiego w obszarze mikroskopii między innymi w dyscyplinach biologii, biotechnologii, chemii, fizyki, materiałów i nanomateriałów, elektroniki, geologii, ochrony środowiska i innych, związanych w przeważającej części z „materią miękką”, do której zalicza się m.in. biomateriały, polimery, koloidy, żele, ciekłe kryształy, i inne materiały tzw. skondensowanej materii miękkiej. Jednym z podstawowych założeń dla nowej jednostki jest realizacja prac naukowo-badawczych (cel naukowy) i prac badawczo-rozwojowych (cel biznesowy) w proporcji 70:30 %. CMBM SPIN-Lab będzie skupiało się na poznawaniu i opisywaniu korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi materii w szczególności „miękkiej” a ich strukturą molekularną i morfologią umożliwiające świadome kształtowanie funkcjonalności. Szczegółowe cele CMBM SPIN-Lab mieszczą się w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej oraz Krajowego Programu Badań jak również są zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego, w szczególności w obszarach takich jak medycyna, energetyka, zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące m.in. nanomateriały i nanotechnologie.

 

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie: 10.2019-12.2022 (część inwestycyjna)

 

ZAKRES PARTNERSTWA:

Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

 

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania może przystąpić wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną, który łącznie spełnia następujące wymogi:

 • Posiada niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie w wykorzystaniu mikroskopii elektronowej i sił atomowych w działalności gospodarczej;
 • Prowadzi działalność w obszarze mikroskopii;
 • Nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie:
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.),
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769),
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.). Posiada potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań;
 • Przedstawi zarys planu prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej lub sił atomowych lub rentgenowskiej, który zamierza realizować w ramach partnerstwa po stworzeniu CMBM-SPIN-Lab;
 • Przedstawi rekomendacje (nie mniej niż jedną) wytwórcy aparatury mikroskopowej potwierdzające kompetencje w obszarze mikroskopii;
 • Posiada potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań.
 • Wniesie wkład finansowy i/lub niefinansowy w realizację Projektu poprzez przekazanie Uniwersytetowi Śląskiemu środków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w terminie uzgodnionym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Partnera, jednak nie później niż do: grudnia 2022 r.

 

ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • Szczegółowe dane Podmiotu (w tym: adres, NIP, REGON);
 • Charakterystykę Podmiotu w tym: charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem działania, opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację
  nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 • Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa
  (w tym wkład ludzki, techniczny, organizacyjny i finansowy i/lub niefinansowy);
 • Doświadczenie oferenta w podobnej działalności, w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie;
 • Opis projektu/-ów zrealizowanego/-ych w ostatnich 3 latach dot. wykorzystania mikroskopii elektronowej lub sił atomowych lub rentgenowskiej do prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na komercyjny produkt lub rozwiązanie;
 • Deklarację wkładu finansowego i/lub niefinansowego do projektu wraz z podaniem wartości wkładu (netto/brutto).

 

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy
  przed upływem terminu składania ofert);
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy
  z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Oświadczenie potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia
  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi
  w dokumentach programowych;
 • Rekomendacje wytwórcy aparatury mikroskopowej potwierdzające kompetencje w obszarze mikroskopii;
 • Zarys planu prac badawczo-rozwojowych oferenta z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej lub sił atomowych lub rentgenowskiej, który zamierza realizować w ramach partnerstwa po stworzeniu CMBM-SPIN-Lab.
   

Podmiot ma prawo dołączyć do oferty inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Ogłaszający konkurs może wystąpić do oferenta z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając termin na ich dostarczenie również w obszarze wymagań formalnych.

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych
w WYMAGANIACH WOBEC PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 • Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 35%,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
 • Doświadczenie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt – waga 45%.

 

Każdy z członków Komisji Konkursowej przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej w skali od 1 do 10 punktów, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie ocenę wyższą.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi
w szczególności zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, zasady finansowania wspólnego przedsięwzięcia, własność majątku uzyskanego w ramach projektu, zasady wspólnego zarządzania projektem i odpowiedzialności za powstałe nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu, zasady, tryb i sposób dokonywania zmian w projekcie.

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Projektów pokój nr 157, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA do projektu „RPO WSL 1.1”

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:
Dr inż. Marcin Libera; tel.: 572 334 816, e-mail: marcin.libera@us.edu.pl.

Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnera/ów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego: www.us.edu.pl.

 

WZÓR OFERTY:

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 • Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
 • Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
 • Odwołanie należy złożyć w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 31.
 • Odwołanie rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektów, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.1: Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza lub jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję Organizującą Konkurs.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.