facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja o przewidywanych działaniach związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0

Zdjęcie dokumentu

3 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostały one skierowane do dalszych prac w Senacie RP, gdzie 9 lipca 2018 roku Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomendowała ich przyjęcie z niewielkimi poprawkami.

Projekty obu ustaw w wersjach skierowanych do Senatu RP:

Bardzo prawdopodobne jest, że zgodnie z zapowiedziami MNiSW obie ustawy wejdą w życie z dniem 1 października 2018 roku, co oznacza konieczność przygotowania Uniwersytetu Śląskiego do nowej sytuacji prawnej. Pierwszym krokiem ku temu było powołanie przy Kolegium rektorskim UŚ Zespołu ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0), którego głównym zadaniem jest rozpoznanie najważniejszych wyzwań, jakie stawiają przed naszą Uczelnią projektowane przepisy. Problemy te były również dyskutowane na specjalnym posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UŚ z udziałem przewodniczących komisji senackich, reprezentantów związków zawodowych oraz członków ww. Zespołu. W ramach spotkania, które odbywało się 5 i 6 lipca 2018 roku w Ustroniu, poruszono kwestie badań naukowych, kształcenia, zarządzania finansami, struktury uczelni, obsługi administracyjnej, mobilności akademickiej i współpracy międzynarodowej.

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasza Uczelnia, jest przygotowanie nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego. W myśl projektowanych przepisów waga tego dokumentu rośnie zasadniczo, ponieważ to w statucie powinny znaleźć się rozstrzygnięcia takich kwestii, jak:

 • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni,
 • skład rady uczelni oraz senatu,
 • zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów,
 • zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni,
 • typy jednostek organizacyjnych uczelni,
 • funkcje kierownicze w uczelni,
 • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania,
 • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię,
 • zasady dysponowania mieniem uczelni,
 • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego,
 • przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.
   

Prace nad nowym statutem UŚ muszą zakończyć się w terminie umożliwiającym jego wejście w życie 1 października 2019 roku. Będą one prowadzone przede wszystkim na forum Senatu Uniwersytetu Śląskiego, który uchwali nowy statut. Zakładamy, że w proces konsultacyjny włączy się cała społeczność akademicka naszej Uczelni. Powstanie specjalna strona internetowa, na której zamieszczane będą materiały dotyczące zarówno obu ustaw i późniejszych aktów wykonawczych, jak i rozwiązań proponowanych do zamieszczenia w nowym statucie. Dyskusja będzie prowadzona m.in. w formie spotkań ze społecznością akademicką, o terminach których będziecie Państwo informowani z wyprzedzeniem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.