facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik

 

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty
informujemy, że dzisiaj odszedł od nas
 

Śp.


Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik


Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego,
były Dziekan i Prodziekan Wydziału Filologicznego, były Dyrektor i Wicedyrektor
Instytutu Literatury i Kultury Polskiej, twórca i Kierownik Zakładu Literatury
Współczesnej, historyk literatury, krytyk, eseista,
Mistrz wielu pokoleń polonistów.

Utraciliśmy Osobę, która wytyczała nowe kierunki badawcze,
a także inspirowała innych,
Wychowawcę profesorów, doktorów habilitowanych
oraz wielu doktorów i magistrów.

Utraciliśmy wybitnego Uczonego, Nauczyciela, Kolegę i Przyjaciela
– życzliwego wszystkim, dobrego Człowieka.
Będzie nam Go wszystkim brakowało! Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

łącząc się w bólu i smutku

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 

 

 

 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 30 września 2012 roku

zmarł

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik

profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego.
 

Prodziekan Wydziału Filologicznego (1973–1975, 1977–1978),
dziekan Wydziału Filologicznego (1984–1987).

Dyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1987–1991),
twórca i kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (1981–2002).

Urodzony 29 maja 1932 r. w Będzinie-Łagiszy,
absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w którym pracował w latach 1969–1973,
od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Autor podstawowych prac o literaturze polskiej XX wieku,
zwłaszcza o pisarstwie Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego,
legendzie literackiej Józefa Piłsudskiego, twórczości Skamandrytów.

Członek licznych towarzystw naukowych i literackich.

Wykładał gościnnie na uniwersytetach zagranicznych
we Francji, Włoszech, na Węgrzech, w Republice Czeskiej.

Odszedł wybitny literaturoznawca,
współtwórca nowoczesnej polonistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,
wychowawca wielu pokoleń uczonych, przyjaciel studentów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Laureat Nagrody Miasta Sosnowca (2002),
wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca (2012).

Uniwersytet Śląski uhonorował Go
Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór oddania dla idei akademickiej.
 

Najbliższym śp. Profesora
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz z całą społecznością pracowników i studentów.

 

 

 

 
 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Mistrza i Przyjaciela

 

prof. zw. dra hab. Włodzimierza Wójcika
 

Profesor, urodzony 29 maja 1932 r. w Będzinie-Łagiszy,
absolwent polonistyki UJ, uczeń prof. Henryka Markiewicza,
od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim,
był jednym z głównych architektów świetności polonistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,
twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej.

Żegnamy wybitnego literaturoznawcę,
świetnego eseistę,
wspaniałego i dobrego człowieka,
oddanego i wiernego w przyjaźni,
wychowawcę kilku pokoleń uczonych polskich.

Pozostanie w naszej pamięci
jako wzór troskliwości o tych,
którzy potrzebują opieki.

Łącząc się w bólu
z Żoną i Synem Profesora
zapewniamy o swojej pamięci.

Uczniowie i Uczniowie uczniów
z Zakładu Literatury Współczesnej
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 
 

Msza św. odbędzie się 4 paźdzernika o godz. 10.00 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Złożenie zwłok nastąpi w rodzinnym grobowcu w Będzinie-Łagiszy. Dla uczestników pogrzebu zostanie podstawiony autokar.

 

Żegnamy Profesora Włodzimierza Wójcika

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 września 2012 r. odszedł od nas prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik, profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego.

Urodzony 29 maja 1932 roku w Będzinie-Łagiszy, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracował w latach 1969–1973. Od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, organizował nowo powołany Wydział Filologiczny. Był prodziekanem (1973–1975, 1977–1978) i dziekanem Wydziału Filologicznego (1984–1987), dyrektorem Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1987–1991), twórcą i kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej (1981–2002). Przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1987–1991). Koordynował badania w Uniwersytecie Śląskim nad literaturą polską XX w. Był członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddziałów w Krakowie i Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Związku Literatów Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna naukowego Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.

Profesor Włodzimierz Wójcik należał do wąskiego grona założycieli najpierw zagłębiowskiej, a później śląskiej polonistyki uniwersyteckiej. Jako prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, a w późniejszych latach wicedyrektor i dyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej, wreszcie twórca i przez dwie dekady kierownik Zakładu Literatury Współczesnej, odcisnął trwały ślad na formule poszukiwań literaturoznawczych oraz postawach badawczych wielu dzisiejszych polonistów zagłębiowskich i śląskich. Wychowawca uczonych i młodzieży, był jednym z najbardziej szanowanych Mentorów naszego środowiska.

Dokonania Profesora Włodzimierza Wójcika dla nauki w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku są wysokiej rangi. Był on jednym z głównych architektów świetności śląsko-zagłębiowskiej polonistyki, zasłużonym organizatorem dydaktyki i życia naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Twórca uniwersyteckiej szkoły badań nad literaturą polską XX wieku. Zasłużony dla integracji uniwersyteckiego środowiska naukowego i szkolnictwa średniego, orędownik współpracy ze środowiskami samorządowymi. Laureat licznych nagród naukowych i regionalnych, m.in. Nagrody Miasta Sosnowca (2002).
Zasługi Profesora Włodzimierza Wójcika w kształceniu kadry naukowej są imponujące. Wypromował około 1000 magistrów filologii polskiej i 18 doktorów nauk humanistycznych, zrecenzował 6 wniosków o tytuł naukowy profesora, 8 rozpraw habilitacyjnych i 25 rozpraw doktorskich. Promotor doktoratu honoris causa dla Tadeusza Różewicza w Uniwersytecie Śląskim (1999). Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Autor 15 książek własnych, redaktor naukowy 15 prac zbiorowych, autor około 80 rozpraw i ponad 200 szkiców popularnonaukowych. Wszystkie książki Profesora spotkały się z aprobatywnym przyjęciem w gronie polonistycznym, czego dowodem są liczne recenzje i cytacje. Szczególnie zasłużony dla badań nad prozą polską XX wieku w obydwu odłamach: literatury krajowej i emigracyjnej. Twórca podstawowych prac o twórczości Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Zofii Romanowiczowej, twórczości poetów kręgu „Skamandra” i pisarzy związanych z regionem śląskim. Moderator badań nad literaturą regionalną (śląską i zagłębiowską), uczestnik wielu konferencji środowiskowych. Wieloletni popularyzator polskiej literatury w ramach akcji odczytowej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Redaktor serii wydawniczych (m.in. Obrazy Literatury XX Wieku), zasłużony działacz kultury.

W roku 2012 Profesor Włodzimierz Wójcik obchodził jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Rada Miasta Sosnowca przyznała mu Odznakę Zasłużony dla Miasta Sosnowca, honorując w ten sposób Jego ponad półwiekowe działania na rzecz nauki, oświaty i kultury polskiej w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku.

Cześć Jego pamięci!

Przyjaciele, współpracownicy, uczniowie Profesora
oraz studenci polonistyki Uniwersytetu Śląskiego
 

 

 

Kondolencje

Kondolencje składam rodzinie

Kondolencje składam rodzinie Profesora. Odszedł Człowiek wielkiego umysłu, ogromnej wiedzy, radości życia. Zapamiętam Profesora jako Człowieka z dużym dystansem do siebie i życia, Człowieka o ogromnym sercu. Cześć Jego pamięci !!! pracownik dziekanatu.

Serdeczne wyrazy współczucia

Serdeczne wyrazy współczucia dla zony i syna Pana Profesora Włodzimierza Wójcika składa Jan Jelonek.Odszedł człowiek wielki i skromny ,bezinteresowny przyjaciel wielu niezależnie od ich statusu naukowego i stanowiska.Ciepło wspominam kontakty z Panem Profesorem i wierzę ,że jego postawa ma wielu naśladowców.

Moje kondolencje dla

Moje kondolencje dla najbliższej rodziny.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.