facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zakres zadań

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 2. bieżące informowanie rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 4
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, aparatury oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 6. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie tych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 9. prowadzenie szkoleń wstępnych oraz organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników uczelni,
 10. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni,
 11. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 12. współdziałanie z służbą zdrowia sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 13. współdziałanie z PIP, PIS oraz społecznym inspektorem pracy oraz z uczelnianymi organizacjami związkowymi,
 14. uczestniczenie w pracach, powołanej przez rektora, Komisji Bezpieczeństwa Pracy oraz w innych uczelnianych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, przeglądach technicznych obiektów.
 15. kontrola nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami w Uniwersytecie Śląskim.
 16. nadzór nad bezpiecznym gromadzeniem, segregacją i bezpiecznym przechowywaniem substancji chemicznych, zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 17. nadzór i współpraca z firmami zajmującymi się odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Uczelni.
 18. sporządzanie sprawozdań i raportów za korzystanie ze środowiska, z ilości wytwarzanych odpadów w Uczelni oraz o sposobach gospodarowania nimi

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.