facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wytworzenie elektronicznych wersji „Przewodnika Dobrych Praktyk Przedsiębiorczości Akademickiej”

Przedsiębiorczość Akademicka na START
Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Katowice, 22.08.2012 r.
Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu
Uniwersytet Śląski w Katowicach jako partner odpowiedzialny za realizację projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość Akademicka na START” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania w przedmiotowym projekcie:
Wytworzenie elektronicznych wersji „Przewodnika Dobrych Praktyk Przedsiębiorczości Akademickiej”
Usługa obejmuje wykonanie w/w zadania dla Beneficjentów projektu „Przedsiębiorczość Akademicka na START” (studenci oraz pracownicy naukowi).
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zakup materiałów w formie nagrania i nadrukowania płyt CD.
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
a) nagranie i nadruk na płytę CD wraz z opakowaniem foliowym.
b) Płyta CD (100 szt.) – nadrukowana zgodnie z przekazanym projektem


Wymogi związane z przesłaną ofertą:
 

 • Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 płytę CD oraz cenę brutto za całe zamówienie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Ostateczny termin nadsyłania ofert mija z dniem 6.09.2012 r. o godzinie 15.00.
 • Zamawiający, w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do treści oferty, wzywa w wyznaczonym terminie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, chyba, że pomimo uzupełnienia dokumentów konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub mogłoby nastąpić naruszenie interesu prawnego Zamawiającego.
 • Składane wraz z ofertą dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy.
   

Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto (100%) za realizację całego zamówienia wskazaną w ofercie przez Wykonawcę i możliwością wykonania w pełni wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) obejmującą całość realizacji zamówienia i potwierdzona możliwością wykonania w pełni wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 

Składanie oferty:
Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy ul. Bankowej 14 w pokoju 417A lub w formie elektronicznej drogą e-mail pod adresem start@us.edu.pl


Terminy:
Wybór wykonawcy oferty zostanie rozstrzygnięty w dniu: 7 września 2012 r. o godzinie: 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy ul. Bankowej 14 w pokoju 417A.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenie terminu składania ofert o okres nie dłuższy niż 7 dni.

 

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania jeżeli:

 • w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;
 • całkowita cena najniższej oferty przekroczy kwotę jaka została przeznaczona na realizację w/w zamówienia.
 • Z postępowania odrzucona zostaje oferta Wykonawcy który nie złożył, a po wezwaniu nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów określonych w Warunkach Zapytania Ofertowego, na zasadach w nich zawartych.


Informacje dotyczące w/w zamówienia udziela Pan Szymon Janecki tel. (0-32) 359 22 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail start@us.edu.pl.

 


Ogłoszenie (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.