facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wynajem pomieszczeń w obiekcie zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Suchej 7c

Na podstawie decyzji Prorektora ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą, ogłasza wolę wynajęcia pomieszczeń w obiekcie stołówki zlokalizowanej w Sosnowcu, przy ul. Suchej 7c z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego, w tym działalności gastronomicznej.

1. Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 436m² usytuowanych w przyziemiu budynku stołówki, Sosnowiec, ul. Sucha 7c, do którego Uniwersytet Śląski posiada tytuł prawny. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz instalację wodno – kanalizacyjną.

2. Stawka wywoławcza za najem wynosi 10,- zł/m² netto. Stawka nie obejmuje kosztów eksploatacji przedmiotu najmu.

3. Uniwersytet Śląski przewiduje zawarcie umowy najmu dostosowanej do najemcy nie dłużej jednak niż 10 lat.

4. Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:

1) Dane oferenta:
a) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP;
b) W przypadku pozostałych podmiotów występujących w obrocie prawnym:
nazwę (firmę), adres siedziby, NIP.
2) Proponowaną wysokość stawki czynszu netto nie niższą niż stawka wywoławcza;
3) Prezentację (opis) sposobu prowadzenia działalności klubu studenckiego, w tym zakres działalności gastronomicznej;
4) Ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności
i ewentualnymi referencjami;
5) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu najmu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
6) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i przyjmuje jej treść
bez zastrzeżeń.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny. Przy wyborze oferty Uniwersytet będzie brał pod uwagę w szczególności atrakcyjność oferty i korzyści ekonomiczne.

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania, do wyjaśnienia bądź uzupełnienia treści oferty.

Oferty należy składać do dnia 06.09.2012 roku do godz. 10.00 w pokoju nr 13 w budynku Rektoratu, Katowice ul. Bankowa 12.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu przy Katowice ul. Bankowej 12 w dniu 11.09.2012 r. o godz. 11.00.

Decyzja Uniwersytetu Śląskiego dotycząca wyboru oferty zostanie przekazana oferentom w formie pisemnej.

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: www.us.edu.pl/ogloszenia oraz u Kierownika Osiedla Akademickiego w Sosnowcu, przy ul. Lwowskiej 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00. Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu po zgłoszeniu z 1 – dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Osiedla Akademickiego w Sosnowcu tel. 725 990 005 lub (32) 368–94–07, (32) 368-93-07, (32) 291-83–27.

 


Projekt umowy 

Ogłoszenie (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.