facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład - „Rewitalizacja rzek miejskich na przykładzie projektu Reuris”

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na wykład „Rewitalizacja rzek miejskich na przykładzie projektu Reuris”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi dr Leszek Trząski z Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 marca 2010 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Harmonogram drugiej części cyklicznych wykładów CSCS

O wykładzie:

Rewitalizacja miejskich rzek i przestrzeni nadrzecznych to odpowiedź na rosnące oczekiwania lokalnych społeczności względem jakości przestrzeni. Łączy ona kreację i aktywną ochronę siedlisk przyrodniczych z udostępnianiem tych przestrzeni np. do wypoczynku i rekreacji. Planując rewitalizację trzeba uwzględniać zarówno zagadnienia środowiskowe i społeczne, jak ekonomiczne i planistyczne a także politykę rozwoju miasta. Projekt REURIS (REvitalisation of Urban River Spaces) realizowany jest,w ramach programu CENTRAL EUROPE, od jesieni 2008 do lata 2011 roku w 6 miastach: Katowicach, Bydgoszczy, Brnie, Pilznie, Stuttgarcie i Lipsku. Jest to pierwsza w Europie Środkowej próba stworzenia, we współpracy transnarodowej, zestawu zasad rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i zilustrowania tych zasad poprzez praktyczne wdrożenie. Inaczej niż we wcześniejszych „nadrzecznych” projektach, w REURIS przewidziano akcje pilotowe obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie inwestycji na wybranych odcinkach dolin rzecznych, a także ocenę rezultatów tych działań.

Akcje pilotowe realizowane są z udziałem lokalnych społeczności i dotyczą następujących obiektów:

 • Dolina rzeki Ślepiotki w Katowicach – częściowa renaturyzacja małej rzeki, wykorzystanie porzuconego terenu nadrzecznego dla retencji wody, odtworzenie korytarza ekologicznego;
 • Stary Kanał Bydgoski – przywrócenie zabytkowego układu hydrotechnicznego, poprawa siedlisk ptaków, wzbogacenie nadwodnej szaty roślinnej (w tym w obrębie zabytkowego parku);
 • Stara Ponavka w Brnie – sztuczna odnoga rzeki, teren poprzemysłowy, wykreowanie „zielonego korytarza”;
 • Rzeki: Mze, Radbuza, Uhlava, Uslava w Pilznie – wykreowanie lokalnego biocentrum w śródmiejskiej przestrzeni nadrzecznej;
 • Dolina rzeki Feuerbach w Stuttgarcie – renaturyzacja koryta rzecznego oraz terenów przyległych („korytarza potoku”) w dawnej przestrzeni przemysłowej, odtworzenie siedlisk oraz korytarza ekologicznego;
 • Rzeki i kanały w Lipsku – renaturyzacja linii brzegowej na terenach uprzednio dotkniętych wydobyciem węgla brunatnego, odtworzenie siedlisk łęgowych oraz ciągłości ekosystemów nadrzecznych.

Główne korzyści dla mieszkańców Katowic, ale także i innych regionów uczestniczących w projekcie, będą następujące:

 • Wzbogacenie metod planowania i urządzania przestrzeni miasta z uwzględnieniem aktywnego udziału społecznego
 • Wykazanie, że rozwój miasta można pogodzić z ochroną a nawet kreacją wartości przyrodniczych i krajobrazowych
 • Wykonanie konkretnych prac w dolinach rzecznych, rozwiązanie konkretnych problemów, przy zewnętrznym dofinansowaniu w wysokości 85 %
 • Zwiększenie atrakcyjności przyległych terenów dla mieszkańców i dla inwestorów,
 • Zademonstrowanie możliwości podobnych działań w innych miejscach, a także kontynuacji w większej skali
 • Udowodnienie, że lokalna społeczność może wspólnie działać na rzecz pozytywnych przedsięwzięć.

O wykładowcy:

Dr Leszek Trząski - absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, kierownik Pracowni Studiów Środowiskowych w Zakładzie Ochrony Wód GIG. Zawodowo zajmuje się programowaniem ochrony środowiska i planowaniem gospodarki odpadami w gminach i powiatach. Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu "REURIS", a także projektu "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu województwa śląskiego - scenariusze 2050" oraz kierownikiem grupy panelowej w projekcie "FORGOM". W wolnych chwilach pisze książki popularnonaukowe, podręczniki i książki o charakterze pomocy dydaktycznych z biologii i edukacji ekologicznej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.