facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Jak z brudnej wody zrobić czystą i przy tym chronić środowisko”

7 marca 2013 r. o godz. 16.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9, sala audytoryjna) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XXI cyklu wykładów Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład pt. „Jak z brudnej wody zrobić czystą i przy tym chronić środowisko” wygłosi dr inż. Marcin Janik z Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęca Polski Klub Ekologiczny.


Kilka słów od autora o wykładzie:
„Czy zajmowanie się ściekami może być „trendy”?
W Polsce problem gospodarowania ściekami dotyczy ponad 14,5 mln osób, zamieszkujących w wiejskiej zabudowie rozproszonej. Na terenach wiejskich kanalizacja zbiorcza obejmuje zaledwie 3 mln mieszkańców, czyli 20% ludności wsi. Znacząca część obszarów wiejskich pozostaje poza programami budowy kanalizacji i grupowych oczyszczalni.
Na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie gospodarstwa domowe oddziałują bezpośrednio na środowisko przez odprowadzanie ścieków bytowych i produkcję rolną, odczuwalne są negatywne zmiany jakościowe zarówno wody czerpanej ze studni, jak i wód powierzchniowych. Z drugiej strony, coraz więcej mówi się o zrównoważonym korzystaniu z wód i zagospodarowaniu ścieków w sposób chroniący ludzkie zdrowie i nieprzyczyniający się do degradacji środowiska. Możliwe jest ponowne wykorzystanie zużytych wód poprzez stosowanie, gdzie to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, naturalnych metod oczyszczania ścieków. Skuteczne i umiejętne zagospodarowanie ścieków przynosi korzyści w postaci czystego otoczenia oraz polepszenia jakości ujmowanej wody i stanu wód w najbliższej rzece.
Osiąga się w ten sposób pozytywny efekt ekologiczny dzięki możliwemu odzyskowi zawartych w ściekach substancji organicznych i związków nawozowych. Możliwość wykorzystania wód deszczowych przynosi również zauważalne korzyści ekonomiczne. W bogatych krajach europejskich, takich jak Szwecja, Niemcy czy Norwegia, przez ostatnie dziesięciolecia opracowano i wprowadzano tzw. systemy zrównoważonej sanitacji. Obejmują one m.in. separację „u źródła” ścieków na różne frakcje, które można lokalnie zagospodarować. U nas takie rozwiązania również są dostępne. Wymagają one jednak pewnej wiedzy na temat procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków.


Harmonogram wykładów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.