facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym”

25 czerwca 2014 r. od godz. 11.00 do 18.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 8) trwać będą warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym. Wydarzenie organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Celem warsztatów jest stworzenie platformy umożliwiającej dokonanie analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) oraz wskazanie pożądanych kierunków jego realizacji w szkolnictwie wyższym.

Moderatorem spotkania będzie prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz. W otwarciu warsztatów udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części:

  1. Uwagi wprowadzające na temat PPP;
  2. Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach PPP;
  3. Źródła wynagrodzenia partnera prywatnego i ich wpływ na sposób wyboru partnera prywatnego oraz treść umowy o PPP.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do prorektorów ds. finansów i rozwoju, kanclerzy oraz kwestorów.

Program

Przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, która powstała z inicjatywy przedstawicieli środowiska naukowego. Członkowie Komisji zajmują się problematyką instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem organu jest stworzenie platformy umożliwiającej: przeprowadzenie analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, wskazywanie pożądanych kierunków zmian legislacyjnych, analizę polskiego ustawodawstwa pod kątem jego zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz upowszechnianie wiedzy na temat instytucji partnerstwa również poprzez działalność szkoleniową. W skład Komisji wchodzą m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr Agnieszka Piwowarczyk – zastępca kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego, dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – prodziekan WPiA oraz dr hab. Michał Kania, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partner warsztatów:

Citi Handlowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.