facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V Forum Nowej Gospodarki

Od 7 do 8 listopada 2013 r. w Krakowie odbywać się będzie V Forum Nowej Gospodarki. Tematem przewodnim edycji będą gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Pierwszego dnia konferencji przedstawione zostaną technologie, które w największym stopniu wpłyną na światową gospodarkę i życie codzienne w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Uczestnicy Forum dokonają analizy konsekwencji implementacji przełomowych technologii, w tym w kontekście rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Debata ekspertów koncentrować się będzie na pytaniach, jak w związku z rozwojem przełomowych technologii Polska i regiony mogą wykorzystać szanse oraz zminimalizować zagrożenia marginalizacją.

W panelu pt. „Perspektywa regionalna – przełomowe technologie a inteligentne specjalizacje” udział wezmą m.in.: JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie kierunkom wspierania innowacyjności oraz analizie konkretnych projektów budujących ekosystem dla inteligentnego rozwoju.

Organizatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele świata nauki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie), administracji (województwo małopolskie) oraz otoczenia biznesu (Euro InnoPark Sp. z o.o.).
Partnerami V Forum Nowej Gospodarki są m.in. małopolskie i śląskie uczelnie, samorządy terytorialne oraz izby gospodarcze.

Inicjatywa utworzenia Forum Nowej Gospodarki (FNG), która została podjęta w 2011 roku, wynikała z przekonania o potrzebie publicznej debaty służącej określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, aby Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Celem strategicznym Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

 

foto Stanisław Malikfoto Stanisław Malikfoto Stanisław Malik

foto Stanisław Malikfoto Stanisław Malikfoto Stanisław Malik

Fot.  Stanisław Malik
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.