facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego

Inicjator projektu: Krystian Dudek

 

Współpraca rzeczników prasowych z dziennikarzami była przedmiotem spotkania przedstawicieli mass mediów i firm, zorganizowanego przez śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w grudniu 2010 roku. Rzecznicy prasowi i PR-owcy mieli okazję dowiedzieć się jakie błędy w kontaktach z mediami najczęściej popełniają. Oceny i spostrzeżenia prezentowali dziennikarze reprezentujący prasę, telewizję oraz internet.

zdjecieJednym z inicjatorów tego spotkania był Krystian Dudek – członek zarządu śląskiego oddziału PSPR, realizujący projekt naukowy w ramach rozprawy doktorskiej w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Interesującym go zagadnieniem badawczym jest „Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego”.

– Jest to pierwszy tak duży projekt – twierdzi Krystian Dudek. – Badanie obejmuje grupę 200 respondentów: rzeczników prasowych oraz dziennikarzy różnych mediów. Celem dysertacji jest ukazanie roli rzeczników prasowych w komunikacji masowej oraz w kreowaniu wizerunku reprezentowanych przez nich podmiotów, poprzez stosowanie instrumentarium z zakresu relacji medialnych i public relations. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie stworzony i opublikowany raport nt. rzecznictwa prasowego i współpracy rzeczników z dziennikarzami – dodaje doktorant Wydziału Nauk Społecznych.

Potwierdzeniem słuszności podjętych rozważań naukowych młodego naukowca są wyniki badań przeprowadzonych w Rosji i USA. Zgodnie z nimi, 80% publikacji w mediach jest wynikiem inspiracji służb prasowych. Przeprowadzone przez niego badania pilotażowe, w których próbę badawczą stanowili śląscy rzecznicy, ukazały duże zainteresowanie tematyką, a także zapotrzebowanie na opracowanie tego zagadnienia.

Rozpoczęte już badania mają umożliwić analizę relacji między podmiotami procesu komunikacyjnego, jakimi są: rzecznicy prasowi (przedstawiciele podmiotów, kreatorzy komunikacji) i dziennikarze (pośrednicy i główni selekcjonerzy w kontakcie z opinią publiczną). Do tego celu wykorzystane zostaną wyniki dwóch badań ankietowych. Pierwszego adresowanego do 100 rzeczników prasowych z województwa śląskiego, drugiego – do 100 dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich z obszaru Śląska.

– Zestawienie wyników ankiet, przeprowadzonych wśród obu grup zawodowych, posłuży do poznania faktycznego stanu relacji oraz opracowania efektywnego modelu komunikowania się za pośrednictwem mass mediów – wyjaśnia badacz.

Znane są już wstępne wyniki badań, które zaprezentowane zostały podczas Kongresu Public Relations w Rzeszowie. Poniżej publikujemy fragment ankiety wraz z autorskim wyróżnieniem ciekawych faktów, dokonanym przez Krystiana Dudka.

 • Ile lat pracuje Pan/Pani na stanowisku rzecznika?

2 do 18

 • Ile osób pracuje w dziale podległym Panu/Pani jako rzecznikowi?

0 do 3

 • Które spośród poniższych cech uważa Pan/Pani za najbardziej potrzebne w pracy rzecznika?
  (w kolejności od najczęstszych odpowiedzi)
 • znajomość dziennikarzy,
 • zdolność do szybkiej reakcji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność łączenia faktów,
 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość specyfiki pracy mediów,
 • zdolność kierowania ludźmi,
 • znajomość prawa prasowego.
 • Jakie wyzwania i problemy ocenia Pan/Pani jako najważniejsze w pracy rzecznika?
 • niechęć dziennikarzy w stosunku do rzecznika,
 • do zwierzchnika,
 • wpływ polityki,
 • pomijanie rzeczników przez dziennikarzy,
 • uzyskiwanie informacji wewnątrz firmy,
 • brak zaplecza i niska płaca.
 • Jaki ma Pan/Pani stosunek do specjalnych wymagań mediów (np. organizacja planu zdjęciowego, telefony w weekend)?
 • zawsze,
 • chętnie,
 • to rzecznik decyduje kiedy i z kim się spotyka.
 • Największe błędy jakie może popełnić rzecznik?
 • kłamstwo,
 • manipulacja,
 • brak przygotowania,
 • brak odporności na stres,
 • irytacja i obrażanie się na media,
 • informowanie wybranych dziennikarzy.

Projekt naukowy uzyskał niedawno akceptację Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ, co umożliwiło otwarcie przewodu doktorskiego. Realizowana w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ rozprawa doktorska powstaje pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Stanisława Michalczyka.

– Badanie prowadzone na grupie rzeczników prasowych zbliża się obecnie do końca. Po Nowym Roku rozpocznie się ankietowanie dziennikarzy – zapowiada doktorant. Jak deklaruje, wyniki badań zostaną nie tylko zaprezentowane podczas konferencji tematycznej, ale również opublikowane w formie książkowej.

_______________________________________

Krystian DudekKrystian Dudek od 7 lat zajmuje się tematyką rzecznictwa prasowego, jest autorem pracy magisterskiej pt.: „Rola rzecznika rządu w kreowaniu wizerunku rządu”, która powstała na podstawie kilku staży odbytych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP.
Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora ds. relacji medialnych w Agencji PR – Grupa PRC. Współpracował z mediami lokalnymi i regionalnymi, był rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Obecnie z ramienia Agencji PR pełni funkcję rzecznika prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest redaktorem naczelnym działu relacji medialnych portalu www.info-pr.pl, prowadzi szkolenia oraz zajęcia m.in. z zakresu PR i relacji medialnych na kilku śląskich uczelniach.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.