facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

Policja sanitarna – zagadnienia administracyjnoprawne

Kierownik projektu: dr Marcin Janik z KatedrY Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

Kierownikiem projektu, który jest  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. dr Marcin Janik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji. 

Streszczenie projektu:
Koncepcja projektu powstała w związku ze stale rosnącym znaczeniem efektywnego i skutecznego nadzoru sanitarnego w życiu społecznym, a wraz z nim właściwych instrumentów prawnych, z których powinny korzystać organy tego nadzoru. Projekt mieści się w nurcie badań ożywiających po zmianach ustrojowych tradycyjne pojęcia nauki prawa administracyjnego, atrakcyjne ze względu na ich użyteczność jako narzędzia badawcze i dydaktyczne. Proponowane podejście opiera się na założeniu, że aktywność organów policyjnych, podejmowana w sferze ochrony życia i zdrowia, bezpośrednio przekłada się na stan bezpieczeństwa publicznego.
 

Badania obejmują następujące problemy: miejsce instytucji policji sanitarnej w systemie instytucji prawa administracyjnego, przesłanki podejmowania działań przez organy policyjne oraz granice tych działań, struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz porównanie jej z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa żywności i żywienia, nadzoru epidemiologicznego, zmiany jakie w zakresie omawianej instytucji spowodowało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
 

Zakres przedmiotowy projektu obejmie również problematykę wielowymiarowości prawnych form działania, a także ich przydatności dla funkcjonowania organów policji sanitarnej. W ramach tak zakreślonego aspektu przedmiotowego analizie poddane zostaną akty administracyjne osobowe, rzeczowe oraz czynności faktyczne. Projekt obejmie również charakterystykę ciągów działań oraz aktów administracyjnych generalnych, które stanowią kategorię form działania, która „wymyka się” spod tradycyjnych klasyfikacji. Nie pominięto również ważnego leitmotiwu nadzoru epidemiologicznego tzn. faktu, iż większość zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi przestało mieć wyłącznie charakter lokalny.

Zapobieganie chorobom, w szczególności wielkim epidemiom, jest priorytetowym działaniem wymagającym kompleksowego podejścia. Dlatego istotnym elementem analizy będzie utworzenie transgranicznej sieci w celu opracowania definicji chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, zbieranie, aktualizowanie, analizowanie i rozpowszechnianie danych, dotyczących takich chorób oraz współpraca w tych sprawach organów policyjnych z agencjami krajowymi i międzynarodowymi. Wskazane powyżej problemy mają charakter systematyczny i odnoszą się do fundamentalnych zagadnień, a odpowiedzi na nie jak również zgłoszone postulaty de lege ferenda dadzą łącznie obraz rzeczywistego stanu funkcjonowania organów policji sanitarnej.

Cel projektu:
Celem projektu jest analiza instytucji policji sanitarnej. Uzasadnieniem jest potrzeba uporządkowania norm, które instytucję tę tworzą. W celu zrozumienia mechanizmów prawnych, na których opiera się instytucja policji sanitarnej, zbadany zostanie jej związek z innymi gałęziami wiedzy, albowiem przesłanek działania organów policyjnych należy szukać również w innych gałęziach nauki, wśród których szczególne miejsce zajmują nauki medyczne. Głównym celem będzie analiza aktywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sferze nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz nadzoru epidemiologicznego. Projekt stanowić będzie element wsparcia dla wzrostu konkurencyjności administracji publicznej opartej na wiedzy, a przez to wzbogaci analizę administracji publicznej o elementy wszechogarniającej „filozofii innowacyjności”.

Znaczenie projektu:
Dynamika i złożoność procesów współczesnego świata stawiają wyzwania zarówno przed administracją jak i przed badaczami. Ze względu na złożony charakter instytucji policji sanitarnej skoncentrowano się na wybranych obszarach. W efekcie rozważenia wymaga nadzór epidemiologiczny typu sentinel. Ten typ nadzoru epidemiologicznego nadaje się do analizy zdarzeń względnie częstych, jak np. zachorowania na grypę w czasie epidemii. Jednocześnie zostanie wykazane, że nadzór epidemiologiczny typu sentinel nie jest w pełni efektywny szczególnie w odniesieniu do chorób wymagających dalszego śledzenia. Dlatego analizie zostaną poddane specjalne typy nadzoru epidemiologicznego Działania podejmowane w ramach nadzoru specjalnego skierowane są na rzadkie, ale szczególnie groźne choroby np. gorączki krwotoczne, bądź choroby, które mogą być narzędziem ataku terrorystycznego. Analiza będzie prowadzona w kierunku wykazania, że specjalny nadzór epidemiologiczny został obliczony na uzyskiwanie odpowiedzi na wyraźnie ukierunkowane pytania.
 

Wynikiem analizy będzie wykazanie, że prowadzenie nadzoru epidemiologicznego przynosi wymierzalne korzyści dla zdrowia publicznego. Informacje uzyskane w wyniku nadzoru epidemiologicznego służą nie tylko czystej wiedzy epidemiologicznej, ale również dają rozeznanie, co do rozmiaru konkretnych zagrożeń, umożliwiając tym samym prawidłowe rozmieszczenie środków przeznaczonych do zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Takie ujęcie problemu nawiązuje do koncepcji attention economy, która koncentruje się na zagadnieniu współcześnie rzadkiego zasobu administracji, jakim jest uwaga. Powyższa koncepcja dostarcza ciekawych obserwacji jeśli idzie o komunikację administracji z otoczeniem oraz zarządzania przez administrację wiedzą i informacją.
 

Konkludując, należy podkreślić, że zaproponowane problemy nie tylko ściśle korespondują z aktualnymi potrzebami, ale również poprzez oryginalne podejście do analizowanych zagadnień, nowe myśli, pionierski i perspektywiczny charakter stanowić będą istotny element rozwoju polskiej doktryny prawa administracyjnego. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.