facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego

Inicjator projektu: Krystian Dudek

 

Współpraca rzeczników prasowych z dziennikarzami była przedmiotem spotkania przedstawicieli mass mediów i firm, zorganizowanego przez śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w grudniu 2010 roku. Rzecznicy prasowi i PR-owcy mieli okazję dowiedzieć się jakie błędy w kontaktach z mediami najczęściej popełniają. Oceny i spostrzeżenia prezentowali dziennikarze reprezentujący prasę, telewizję oraz internet.

zdjecieJednym z inicjatorów tego spotkania był Krystian Dudek – członek zarządu śląskiego oddziału PSPR, realizujący projekt naukowy w ramach rozprawy doktorskiej w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Interesującym go zagadnieniem badawczym jest „Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego”.

– Jest to pierwszy tak duży projekt – twierdzi Krystian Dudek. – Badanie obejmuje grupę 200 respondentów: rzeczników prasowych oraz dziennikarzy różnych mediów. Celem dysertacji jest ukazanie roli rzeczników prasowych w komunikacji masowej oraz w kreowaniu wizerunku reprezentowanych przez nich podmiotów, poprzez stosowanie instrumentarium z zakresu relacji medialnych i public relations. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie stworzony i opublikowany raport nt. rzecznictwa prasowego i współpracy rzeczników z dziennikarzami – dodaje doktorant Wydziału Nauk Społecznych.

Potwierdzeniem słuszności podjętych rozważań naukowych młodego naukowca są wyniki badań przeprowadzonych w Rosji i USA. Zgodnie z nimi, 80% publikacji w mediach jest wynikiem inspiracji służb prasowych. Przeprowadzone przez niego badania pilotażowe, w których próbę badawczą stanowili śląscy rzecznicy, ukazały duże zainteresowanie tematyką, a także zapotrzebowanie na opracowanie tego zagadnienia.

Rozpoczęte już badania mają umożliwić analizę relacji między podmiotami procesu komunikacyjnego, jakimi są: rzecznicy prasowi (przedstawiciele podmiotów, kreatorzy komunikacji) i dziennikarze (pośrednicy i główni selekcjonerzy w kontakcie z opinią publiczną). Do tego celu wykorzystane zostaną wyniki dwóch badań ankietowych. Pierwszego adresowanego do 100 rzeczników prasowych z województwa śląskiego, drugiego – do 100 dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich z obszaru Śląska.

– Zestawienie wyników ankiet, przeprowadzonych wśród obu grup zawodowych, posłuży do poznania faktycznego stanu relacji oraz opracowania efektywnego modelu komunikowania się za pośrednictwem mass mediów – wyjaśnia badacz.

Znane są już wstępne wyniki badań, które zaprezentowane zostały podczas Kongresu Public Relations w Rzeszowie. Poniżej publikujemy fragment ankiety wraz z autorskim wyróżnieniem ciekawych faktów, dokonanym przez Krystiana Dudka.

 • Ile lat pracuje Pan/Pani na stanowisku rzecznika?

2 do 18

 • Ile osób pracuje w dziale podległym Panu/Pani jako rzecznikowi?

0 do 3

 • Które spośród poniższych cech uważa Pan/Pani za najbardziej potrzebne w pracy rzecznika?
  (w kolejności od najczęstszych odpowiedzi)
 • znajomość dziennikarzy,
 • zdolność do szybkiej reakcji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność łączenia faktów,
 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość specyfiki pracy mediów,
 • zdolność kierowania ludźmi,
 • znajomość prawa prasowego.
 • Jakie wyzwania i problemy ocenia Pan/Pani jako najważniejsze w pracy rzecznika?
 • niechęć dziennikarzy w stosunku do rzecznika,
 • do zwierzchnika,
 • wpływ polityki,
 • pomijanie rzeczników przez dziennikarzy,
 • uzyskiwanie informacji wewnątrz firmy,
 • brak zaplecza i niska płaca.
 • Jaki ma Pan/Pani stosunek do specjalnych wymagań mediów (np. organizacja planu zdjęciowego, telefony w weekend)?
 • zawsze,
 • chętnie,
 • to rzecznik decyduje kiedy i z kim się spotyka.
 • Największe błędy jakie może popełnić rzecznik?
 • kłamstwo,
 • manipulacja,
 • brak przygotowania,
 • brak odporności na stres,
 • irytacja i obrażanie się na media,
 • informowanie wybranych dziennikarzy.

Projekt naukowy uzyskał niedawno akceptację Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ, co umożliwiło otwarcie przewodu doktorskiego. Realizowana w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ rozprawa doktorska powstaje pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Stanisława Michalczyka.

– Badanie prowadzone na grupie rzeczników prasowych zbliża się obecnie do końca. Po Nowym Roku rozpocznie się ankietowanie dziennikarzy – zapowiada doktorant. Jak deklaruje, wyniki badań zostaną nie tylko zaprezentowane podczas konferencji tematycznej, ale również opublikowane w formie książkowej.

_______________________________________

Krystian DudekKrystian Dudek od 7 lat zajmuje się tematyką rzecznictwa prasowego, jest autorem pracy magisterskiej pt.: „Rola rzecznika rządu w kreowaniu wizerunku rządu”, która powstała na podstawie kilku staży odbytych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP.
Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora ds. relacji medialnych w Agencji PR – Grupa PRC. Współpracował z mediami lokalnymi i regionalnymi, był rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Obecnie z ramienia Agencji PR pełni funkcję rzecznika prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest redaktorem naczelnym działu relacji medialnych portalu www.info-pr.pl, prowadzi szkolenia oraz zajęcia m.in. z zakresu PR i relacji medialnych na kilku śląskich uczelniach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.