facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etapu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Uroczystość odbędzie się 17 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Centrum Nauk Stosowanych jest kolejnym, ważnym etapem w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich.

Centrum powstało na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie i stanowi II etap tworzenia kompleksowego przedsięwzięcia pn. Kampus Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości otwarcia CNS udział wezmą przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego, społeczność akademicka, a także zaproszeni goście.

Plakat w formie zaproszenia promujący wydarzenie

Projekt Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest on zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 2 grudnia 2013 roku w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. Wartość projektu wynosi 36.090.883,00 PLN, z czego dofinansowanie z UE wynosi 35.911.303,00 PLN. Kształt architektoniczny zbudowanego z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego obiektu nadali architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego. Wykonawcą inwestycji był Mostostal Warszawa SA.

Budynek Centrum składa się z dwóch segmentów dydaktyczno-laboratoryjnych złożonych z czterech kondygnacji oraz segmentu komunikacyjnego 5 kondygnacyjnego z sanitariatami, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi. Całość wkomponowana została w park wraz z pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty i projektowanym traktem pieszym. Powierzchnia budynku wynosi: 5.072,95 m², kubatura: 21.754,0 m³.

W wyniku realizacji projektu powstanie 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 10 nowych sal wykładowych i dydaktycznych oraz 590 stanowisk ICT. Studenci podejmujący naukę w Centrum Nauk Stosowanych będą mogli studiować na następujących kierunkach:

 • fizyka techniczna – kierunek inżynierski, I i II stopień studiów stacjonarnych,
 • technologia chemiczna – kierunek inżynierski, I stopień studiów stacjonarnych,
 • informatyka stosowana – kierunek inżynierski, I stopień studiów stacjonarnych,
 • inżynieria materiałowa w języku angielskim – II i III stopień studiów stacjonarnych,
   

oraz na specjalnościach:

 • w ramach kierunku biofizyka na II stopniu studiów stacjonarnych:
  •  optyka biomedyczna,
  •  biofizyka leków.
 • w ramach kierunku inżynieria materiałowa na II stopniu studiów stacjonarnych:
  •  materiały funkcjonalne,
  •  recycling materiałów inżynierskich.

 

Wszystkie poziomy kształcenia w Centrum zostaną objęte:

 • kształceniem poprzez badania oparte na elastycznym systemie siatek studiów i pracy projektowej,
 • systemową komputeryzacją treści kształcenia,
 • systemem współpracy z otoczeniem, w tym staży i praktyk.
 • kompleksowym programem zajęć wyrównawczych w formie e-learningu.

 

Dzięki wspólnej wizji kadry dydaktycznej i naukowej w CNS realizowany będzie proces budowania oferty wszechstronnego, trans-uniwersyteckiego kształcenia w obszarach informatyki, chemii, nauk fizycznych oraz nauk o materiałach.

Projekt Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych przyczyni się do zwiększenia udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów, podniesienia jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, unowocześnienia infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego.

W wyniku realizacji projektu CNS uzyskane zostaną między innymi następujące długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne:

 • osiągnięcie wysokiej jakości dydaktyczno-naukowej poprzez wdrożenie systemu komputeryzacji treści kształcenia oraz wdrożenie  elastycznego systemu siatek studiów opartych na badaniach i pracy projektowej,
 • zwiększenie poziomu elementów praktycznych w kształceniu poprzez wdrożenie systemu współpracy z otoczeniem, w tym staży i praktyk oraz zapewnienie studentom odpowiednich zadań i projektów dydaktyczno-badawczych z potencjałem aplikacyjnym,
 • zmniejszenie liczby osób przerywających studia poprzez wdrożenie kompleksowego programu zajęć wyrównawczych w formie e-learningu,
 • zwiększenie wpływu uczelni na rozwój osobisty studentów poprzez promowanie samodzielnego i otwartego myślenia oraz pracy w grupie,
 • zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia poprzez rozwijanie sieci współpracy w ramach procesu kształcenia i uruchamianie ofert kształcenia w języku angielskim,
 •  zwiększanie poziomu kreatywności studentów i absolwentów poprzez kształcenie oparte na  badaniach, uczenie pracy w grupach, holistyczne rozwiązywanie problemów, komputeryzację,  Indywidualne podejście do każdego studenta.

 


„chorzow.eu” - „Otwarcie Centrum Nauk Stosowanych (CNS) - 17.12” (15.12.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.