Jesteś tutaj: Dział Projektów > Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
 
 
 
 
 
Fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).Mechanizmy finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy umów międzynarodowych kraje EFTA – EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) przyznały bowiem państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na lata 2004-2009 w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Wykorzystanie środków Mechanizmów Finansowych będzie pełniło funkcje uzupełniające w stosunku do działań wspieranych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Cel: realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.

Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009.


Wnioskowanie o wsparcie finansowe z Mechanizmów Finansowych
możliwe jest w następujących obszarach priorytetowych:

Priorytet 1: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

Priorytet 2: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

Priorytet 4: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,

Priorytet 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

Priorytet 6: Badania naukowe,

Priorytet 7: Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,

Priorytet 8: Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,

Priorytet 9: Polityka regionalna i działania transgraniczne,

Priorytet 10: Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.WNIOSKODAWCY

Zgodnie z zasadami i procedurami wdrażania Mechanizmów Finansowych, o środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. Rodzaje wnioskodawców/beneficjentów, mogących ubiegać się o wsparcie w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych, wskazane są w obszarach priorytetowych.

W szczególności wnioskodawcami mogą być:

 • organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
 • instytucje naukowe i badawcze,
 • instytucje branżowe i środowiskowe,
 • organizacje społeczne,
 • podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju, jak też celami odpowiednich polityk Unii Europejskiej. Podejmowane w ramach Mechanizmów działania powinny ponadto obejmować różne aspekty horyzontalne, które podnoszą jakość realizowanych projektów, a tym samym zwiększają wpływ na osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej.


TYPY PROJEKTÓW
 • Pojedyncze projekty - wysokość wnioskowanej pomocy w ramach pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 250 000 euro,
 • Programy - program składa się z równorzędnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych celów. Mają one na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii.

Wniosek o dofinansowanie może być składany przez jeden podmiot lub w partnerstwie.

Granty blokowe

Środki z obu Mechanizmów Finansowych są ponadto przeznaczone na granty blokowe w formie:


PUŁAPY DOFINANSOWANIA
1. wielkość dofinansowania do 60% - z wyjątkiem sytuacji, do jakich odnosi się podpunkt b) i c) Zasad i procedur zawartych na stronie www.eog.gov.pl,wielkość wsparcia nie może przekraczać 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
2. wielkość dofinansowania do 85% - w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Mechanizm Finansowy EOG może zapewnić finansowanie dla pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu;
3. wielkość dofinansowania do 85% i powyżej - - w celu dofinansowania działań w ramach projektów organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) lub projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG mogą być połączone w celu przyznania wnioskodawcy dofinansowania wyższego niż opisane w podpunkcie 1 i 2, ale generalnie nie większego niż 90%.

Koszty kwalifikowalne

W ramach priorytetu do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty poniesione zgodne z zasadami określonymi w "Szczegółowych warunkach dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009".


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W 2008 roku całkowicie zakończono nabory na dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Trzeci, ostatni, nabór wniosków w ramach pojedynczych projektów i programów odbywał się od 1 lutego do 31 marca 2008 r.

Obecnie o dofinansowanie można się ubiegać w ramach tzw. grantów blokowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w zakresie działania II Szkolenia i seminaria Polsko - Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Możliwe jest obecnie także aplikowanie o granty w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej

Informacje dotyczące składania wniosków znajdują się TUTAJ

Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie funduszy w Polsce spoczywa na Krajowym Punkcie Kontaktowym, którym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Poszczególne priorytety wdrażane są natomiast przez Instytucje Pośredniczące:

 1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 2. Ministerstwo Środowiska
 3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Ministerstwo Zdrowia
 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytucją Płatniczą oraz Instytucją Audytu dla działań objętych wsparciem z Mechanizmów Finansowych jest Ministerstwo Finansów.


JAK ZNALEŹĆ PARTNERA?

W celu ułatwienia znalezienia odpowiednich partnerów dla realizacji projektów we wszystkich obszarach priorytetowych stworzona została użyteczna baza danych.

Więcej informacji:

Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Programu Operacyjnego oraz innych dokumentów programowych, które wraz z innymi niezbędnymi informacjami dostępne są na stronie internetowej www.eog.gov.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-13 12:29:03
Copyright (C) 2010 Uniwersytet Śląski w Katowicach
webmaster: Dział Serwisu WWW, Centrum Technik Informatycznych
e-mail webmaster@us.edu.pl