OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DWM/52/09 z dnia 02.09.2009r.


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.09.2009r.

na:
Dostawa drukw bibliotecznych.


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Monika Klein (032) 359 1380, Krystyna Solak (032)359 1925 (sprawy formalne) oraz Jacek Urbanowicz (032) 359 1942. , fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa 12, pok. 68


 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
  1. okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia (np. konsorcja) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku nale?y do??czy? do oferty pe?nomocnictwo lub umow?, zawieraj?c? takie pe?nomocnictwo (sporz?dzone wg. zasad, o ktrych mowa w cz. II pkt.3).
  Ka?dy z Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, musi spe?ni? warunki, o ktrych mowa w pkt. 1.
  W celu potwierdzenia spe?niania w/w. warunkw wraz z ofert? Wykonawca winien z?o?y? ni?ej wymienione dokumenty:
  3. o?wiadczenie o spe?nianiu warunkw udzia?u w post?powaniu, zgodnie z za??cznikiem nr 1b do Specyfikacji (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu o?wiadczenia),
  4. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 5, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian. (np. uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku pkt. 4, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane.( Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianami.).
  Dokumenty wymienione w pkt. 4, nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  W przypadku Wykonawcw ubiegaj?cych si? wsplnie o udzielenie zamwienia, o?wiadczenie, o ktrym mowa w punkcie 3 musi dotyczy? wszystkich podmiotw ??cznie.
  W celu potwierdzenia spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, dokumenty wymienione w pkt.4 , musz? by? z?o?one przez ka?dego Wykonawc?.
  Ocena spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wed?ug formu?y spe?nia//nie spe?nia, na podstawie dokumentw i o?wiadcze? do??czonych do oferty.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniami na j?zyk polski, po?wiadczonymi przez Wykonawc?.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 6. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 10.09.2009 o godz. 09:00


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 10.09.2009 o godz. 09:30


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 61.


 13. Termin związania ofertą: 30 (tj do 09.10.2009r. w??cznie) dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"