OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DWM/29/09 z dnia 28.05.2009


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.05.2009

na:
Wymiana, remont d?wigw towarowych w obiektach Uniwersytetu ?l?skiego wraz z dostaw? niezb?dnych urz?dze? i materia?w.


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Aneta Szturc-Krawczyk tel. (0 32) 359 19 84, Krystyna Solak tel. (0 32) 359 19 25 (sprawy formalne) oraz Grzegorz Engelking tel. (0 32) 359 21 71 (sprawy techniczne) , fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa 12, pok. 68

  Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
 1. okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,


 2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku nale?y do??czy? do oferty pe?nomocnictwo lub umow? zawieraj?c? takie pe?nomocnictwo, sporz?dzone wg. zasad, o ktrych mowa w cz.II ust.3 SIWZ.


 3. wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w cz??ci IV SIWZ,


 4. posiada? do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej dwch zamwie? odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi niniejszego zamwienia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia niniejszego post?powania (tj. licz?c wstecz 3 lata od dnia poprzedzaj?cego dzie? wszcz?cia niniejszego post?powania). -bez wzgl?du na ile cz??ci b?dzie sk?adana oferta.
  Uwaga:
  Zamawiaj?cy uzna za zamwienie odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamwienia, zamwienie, ktrego przedmiotem by?a modernizacja lub remont lub wymiana urz?dze? d?wigowych;
  Zamawiaj?cy uzna za zamwienie odpowiadaj?ce swoj? warto?ci? przedmiotowi niniejszego zamwienia, zamwienie wykonane dla jednego Zleceniodawcy, ktrego warto?? nie by?a ni?sza ni? 80.000,00 PLN brutto.(ka?de)
  Zamawiaj?cy uzna zamwienia, ktre s? potwierdzone dokumentami wystawionymi na Wykonawc?.


 5. posiada? uprawnienia Urz?du Dozoru Technicznego do monta?u i modernizacji urz?dze? d?wigowych. (dotyczy wszystkich cz??ci).


 6. wykaza?, i? dysponuje lub b?dzie dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamwienia tj:
  6.1. co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do konserwacji urz?dze? d?wigowych kategorii I-EM, wydane przez Urz?d Dozoru Technicznego (??cznie dla wszystkich cz??ci).
  6.2. co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne „E” do 1 kV – uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci elektrycznych w zakresie obs?ugi, konserwacji, monta?u, kontrolno-pomiarowym – na stanowisku eksploatacji (??cznie dla wszystkich cz??ci).
  6.3.co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne „D” do kV – uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci elektrycznych w zakresie obs?ugi, konserwacji, monta?u, kontrolno-pomiarowym – na stanowisku dozoru (??cznie dla wszystkich cz??ci).
  6.4. co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej upowa?niaj?ce do kierowania, nadzorowania i kontrolowania oraz oceniania i badania stanu technicznego budynkw i budowli o powszechnie znanych rozwi?zaniach,
  wraz z aktualnym dokumentem potwierdzaj?cym przynale?no?? do w?a?ciwej Izby Samorz?du Zawodowego (Okr?gowa Izba In?ynierw Budownictwa). (??cznie dla wszystkich cz??ci).


 7. posiada? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie dzia?alno?ci firmy Wykonawcy(OC deliktowe) na minimaln? kwot? 500.000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych) -bez wzgl?du na ile cz??ci b?dzie sk?adana oferta.


 8. Ka?dy z Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, musi spe?ni? warunki, o ktrych mowa w pkt. 1, warunki wymienione w pozosta?ych punktach musz? spe?nia? Wykonawcy w taki sposb, aby wykaza? spe?nienie danego warunku ??cznie.
  W celu potwierdzenia spe?niania ww. warunkw wraz z ofert? Wykonawca winien z?o?y? ni?ej wymienione dokumenty:
 9. o?wiadczenie o spe?nianiu warunkw udzia?u w post?powaniu, zgodnie z za??cznikiem nr 1b do Specyfikacji (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu o?wiadczenia),


 10. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 9, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian.(np. uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).


 11. W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku pkt.9, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane.( Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianami.).
 12. wykaz wykonanych zamwie? w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamwienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krtszy – w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi niniejszego zamwienia , z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw, oraz za??czenia dokumentw potwierdzaj?cych, ?e te zamwienia zosta?y wykonane nale?ycie (np. referencje). Wykaz musi by? zgodny z Za??cznikiem nr 1c (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) do SIWZ,


 13. dokument potwierdzaj?cy, i? Wykonawca posiada uprawnienia Urz?du Dozoru Technicznego do monta?u i modernizacji urz?dze? d?wigowych (??cznie dla wszystkich cz??ci),


 14. wykaz osb, ktrymi dysponuje lub b?dzie dysponowa? Wykonawca, i ktre b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamwienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, zgodny z Za??cznikiem nr 1d (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) do SIWZ,
  12.1.lub pisemne zobowi?zanie innych podmiotw do udost?pnienia osb zdolnych do wykonania zamwienia, je?eli w wykazie, o ktrym mowa w pkt.12 Wykonawca wskaza? osoby, ktrymi b?dzie dysponowa?,


 15. dokumenty potwierdzaj?ce, i? osoby ktre b?d? wykonywa? niniejsze zamwienia, posiadaj? wymagane przez Zamawiaj?cego kwalifikacje tj.
  13.1. uprawnienia do konserwacji urz?dze? d?wigowych kategorii I – EM, wydane przez Urz?d Dozoru Technicznego (??cznie dla wszystkich cz??ci).,
  13.2 aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne „E” do 1 kV - uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci elektrycznych w zakresie obs?ugi , konserwacji , monta?u, kontrolno-pomiarowym – na stanowisku eksploatacji (??cznie dla wszystkich cz??ci),
  13.3.aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne „D” do 1 kV - uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci elektrycznych w zakresie obs?ugi , konserwacji , monta?u, kontrolno-pomiarowym – na stanowisku dozoru (??cznie dla wszystkich cz??ci),
  13.4. uprawnienia budowlane w zakresie specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej upowa?niaj?ce do kierowania, nadzorowania i kontrolowania oraz oceniania i badania stanu technicznego budynkw i budowli o powszechnie znanych rozwi?zaniach, wraz z aktualnym dokumentem potwierdzaj?cymi przynale?no?? do w?a?ciwej Izby In?ynierw Budownictwa, (??cznie dla wszystkich cz??ci).


 16. polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie dzia?alno?ci firmy Wykonawcy (OC deliktowe), na sum? ubezpieczenia, o ktrej mowa w pkt.7 (bez wzgl?du na ile cz??ci jest sk?adana oferta).
  Je?eli z ww. dokumentu nie wynika, ze sk?adka zosta?a op?acona, Wykonawca winien do??czy? potwierdzenie jej op?aty lub op?aty raty sk?adki wymagalnej na dzie? otwarcia ofert.
  Polisa winna by? aktualna (wa?na) na dzie? sk?adania i otwarcia ofert.
  Wykonawca winien posiada? w/w ubezpieczenie przez ca?y okres wykonywania zamwienia.
  Ze wzgl?du na specyfik? zawierania umw ubezpieczeniowych, obejmuj?cych okresy nie d?u?sze ni? jeden rok, dopuszczalne jest, po podpisaniu umowy, sukcesywne przedstawianie dowodw op?acenia polisy.


 17. Dokumenty wymienione w pkt. 9 – 14, nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  W przypadku Wykonawcw ubiegaj?cych si? wsplnie o udzielenie zamwienia, o?wiadczenie, o ktrym mowa w punkcie 8 musi dotyczy? wszystkich podmiotw ??cznie.
  W celu potwierdzenia spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, dokumenty wymienione w pkt.9 musz? by? z?o?one przez ka?dego wykonawc? , a dokumenty wymienione w pozosta?ych punktach musz? z?o?y? Wykonawcy, ktrych te dokumenty dotycz?, w taki sposb, aby wykaza? spe?nienie danego warunku ??cznie.
  Ocena spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wed?ug formu?y spe?nia//nie spe?nia, na podstawie dokumentw i o?wiadcze? do??czonych do oferty.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniami na j?zyk polski, po?wiadczonymi przez Wykonawc?.
 18. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: 10,00 PLN

 19. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 21. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań wynosi 3.


 22. Termin realizacji zamówienia:
  w zakresie cz??ci A – 16 tygodni od daty zawarcia umowy z tym, ?e roboty zwi?zane z wymian? i odbiorem d?wigw przez Urz?d Dozoru Technicznego, w??cznie z dopuszczeniem d?wigw do eksploatacji musz? by? zrealizowane w terminie od dnia 13 lipca 2009r. do 31 sierpnia 2009r. (okres, w ktrym biblioteki s? nieczynne).
  w zakresie cz??ci B i C – 18 tygodni od daty zawarcia umowy


 23. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 24. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Cz??? A: 2.900,- z? (s?ownie: dwa tysi?ce dziewi??set z?otych 00/100)
  Cz??? B: 4.200,- z? (s?ownie: cztery tysi?ce dwie?cie z?otych 00/100)
  Cz??? C: 4.000,- z? (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100)


 25. Termin składania ofert upływa dnia: 05.06.2009 o godz. 09:30


 26. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 27. Termin otwarcia ofert: 05.06.2009 o godz. 10:30


 28. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 61.


 29. Termin związania ofertą: 04.07.2009r. dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 30. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"