OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DWM/27/09 z dnia 28.05.2009


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.05.2009

na:
Serwis pogwarancyjny i naprawa kopiarek wraz z dostaw? cz??ci zamiennych
Cz??? A: marki CANON
Cz??? B: marki LANIER
Cz??? C: marki TOSHIBA
Cz??? D: marki XEROX


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Aneta Szturc – Krawczyk, (032)359 1984, Krystyna Solak,(032) 359 1925 (sprawy formalne) oraz Eugeniusz Go??becki (032) 359 1473 (sprawy techniczne) , fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa12, pok. 68


  1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
    1.okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
    2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?, zawieraj?c? takie pe?nomocnictwo (dostarczone wg. zasady okre?lonej w cz. II pkt.3).
    Ka?dy z Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, musi spe?ni? warunki, o ktrych mowa w pkt. 1.
    Ocena spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wed?ug formu?y spe?nia//nie spe?nia, na podstawie dokumentw i o?wiadcze? do??czonych do oferty.
    W celu potwierdzenia spe?niania ww. warunkw wraz z ofert? Wykonawca winien z?o?y? ni?ej wymienione dokumenty:
    3. o?wiadczenie o spe?nianiu warunkw udzia?u w post?powaniu, zgodnie z za??cznikiem nr 1e do Specyfikacji (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu o?wiadczenia),
    4. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
    Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 4, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
    W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian. (np. uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
    Dokumenty wymienione w pkt. 4, nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
    Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniami na j?zyk polski, po?wiadczonymi przez Wykonawc?.
    W celu potwierdzenia spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, dokumenty wymienione w pkt. 4 musz? by? z?o?one przez ka?dego Wykonawc?.
    W przypadku Wykonawcw ubiegaj?cych si? wsplnie o udzielenie zamwienia, o?wiadczenie, o ktrym mowa w punkcie 3 musi dotyczy? wszystkich podmiotw ??cznie.
    W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby pochodzenia kraju innego ni? Rzeczpospolita Polska, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.).


  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
    - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
    - wykupić w:

    UNIWERSYTET ŚLĄSKI
    DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
    TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


    w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

    Cena: 10,00 PLN

  3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


  5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań wynosi 4.


  6. Termin realizacji zamówienia: 12 miesi?cy, licz?c od daty zawarcia umowy.


  7. Kryteria oceny ofert:
    Cena -100 %

  8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.


  9. Termin składania ofert upływa dnia: 10.06.2009 o godz. 09:30


  10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


  11. Termin otwarcia ofert: 10.06.2009 o godz. 10:00


  12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
    40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


  13. Termin związania ofertą: 30 (tj.do 09.07.09 w??cznie) dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


  14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"