OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DWM/24/09 z dnia 27.05.2009r.


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.05.2009r.

na:
Dostawa, instalacja i skonfigurowanie cyfrowej centrali telefonicznej.
Zakres przedmiotu zamwienia : rozbudowa systemu telekomunikacyjnego poprzez:
- Zakup modu?u wyniesionego do centrali telefonicznej zainstalowanej na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu ul. B?dzi?ska 60 dla Wydzia?u Neofilologii w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5.
Przedmiotem zamwienia jest dostawa, instalacja i skonfigurowanie 1 cyfrowej centrali telefonicznej, fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcze?niej ni? w 2008r., gatunku I-go, oraz pe?na integracja z istniej?cym systemem DGT na Uniwersytecie ?l?skim.
- Do??czenie do sieci resortowej poprzez VoIP z wykorzystaniem funkcjonuj?cego systemu teletransmisyjnego.
- Uruchomienie stanowiska nadzoru i Edycji Baz oraz systemu taryfikacyjnego SORT.
Zainstalowana centrala powinna charakteryzowa? si? prostot? i funkcjonaln? obs?ug?, ma?ym poborem mocy, skromnymi wymaganiami klimatycznymi.
Rezultatem wykonanych prac musi by? doprowadzenie do pe?nej funkcjonalno?ci budowanych systemw i ich pe?nej integracji z systemami istniej?cymi
Stan istniej?cy
System telekomunikacyjny DGT w innych obiektach Uniwersytetu ?l?skiego o pojemno?ci do 5000 portw.
Wymagania techniczne:
- Modu? wyniesiony Centrali telefonicznej z mo?liwo?ci? rozbudowy w konfiguracji zapewniaj?cej nie mniej ni?:
a) 752 analogowych zako?cze? abonenckich z sygnalizacj? dekadow? i DTMF,
b) 8 cyfrowych zako?cze? systemowych 2B+D, styk Up0,
c) 3 zako?czenia liniowe ??cza cyfrowego PCM 30/32 z sygnalizacj? DGT,
e) modu? telekonferencji,
f) modu? zapowiedzi s?ownych,
g) system taryfikacyjny SORT,
h) zasilanie awaryjne systemu (akumulatory bezobs?ugowe),
i) DISA,
j) Music on hold,
k) po??czenie z pozosta?ymi centralami Uniwersytetu ?l?skiego z wykorzystaniem technologii VoIP i multicast oraz istniej?cej infrastruktury to znaczy dotychczas pracuj?cych bram VoIP w pozosta?ych centralach telefonicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
l) jednorodny interfejs zarz?dzania zgodny z dotychczas stosowanym w innych centralach telefonicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
m) wsplna baza danych dla central telefonicznych zainstalowanych w Uniwersytecie ?l?skim,
n)wsp?praca z posiadanymi aparatami telefonicznymi: DGT3490A, DGT 3490C i DGT 3490F.
Inne wymagania :
a)Dok?adne miejsce wykonania prac zwi?zanych z zamwieniem zostanie wskazane przez Zamawiaj?cego.
b)Wykonawca wykona i przeka?e Zamawiaj?cemu dokumentacj? techniczno- eksploatacyjn? ( w tym gwarancyjn?) oraz powykonawcz? dokumentacj? projektow?. Dokumentacj? powy?sz? nale?y sporz?dzi? na pi?mie oraz w wersji elektronicznej ( *.pdf) na p?ycie CD.
c) Gwarancja - 12 miesi?czny serwis gwarancyjny realizowany na obiekcie U?ytkownika w godzinach pracy obiektu od 7.30 do 15.30. Podj?cie dzia?a? serwisowych nast?pi do 24 godzin licz?c od chwili zg?oszenia.


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Monika Klein (032)359 1380,Krystyna Solak (032)359 1925 (sprawy formalne) oraz in?. Andrzej Kuwak (032)359 2223, mgr in?. Grzegorz Parzoch (032)359 20 00 , fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa 12, pok. 68


 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
  1. okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2. wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w cz??ci IV SIWZ,
  3. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku nale?y do??czy? do oferty pe?nomocnictwo lub umow?, zawieraj?c? takie pe?nomocnictwo (sporz?dzone wg. Zasad, o ktrych mowa w cz. II pkt.3).
  4. wykaza?, i? posiada do?wiadczenie w wykonaniu dostaw odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi niniejszego zamwienia w okresie ostatnich trzech lat, t.j wykaza? i? wykona? co najmniej dwa zamwienia polegaj?ce na dostawie, instalacji i skonfigurowaniu cyfrowej centrali telefonicznej, o warto?ci nie mniejszej ni? 190 000 PLN brutto ka?da.
  Ka?dy z Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, musi spe?ni? warunki, o ktrych mowa w pkt. 1, warunek wymieniony w punkcie 4 musz? spe?nia? Wykonawcy w taki sposb, aby wykaza? spe?nienie danego warunku ??cznie.
  W celu potwierdzenia spe?niania ww. warunkw wraz z ofert? Wykonawca winien z?o?y? ni?ej wymienione dokumenty:
  5. o?wiadczenie o spe?nianiu warunkw udzia?u w post?powaniu, zgodnie z za??cznikiem nr 1b do niniejszej Specyfikacji (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu o?wiadczenia),
  6. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 6, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian. (np. uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku pkt. 6, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane.( Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianami.).
  7. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krtszy- w tym okresie, dostaw odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? dostawom stanowi?cym przedmiot niniejszego zamwienia, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw, zgodny z Za??cznikami nr 1c (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) do SIWZ, oraz za??czenia dokumentw (np. referencji) potwierdzaj?cych, ?e zamwienia te zosta?y wykonane nale?ycie.
  W przypadku Wykonawcw ubiegaj?cych si? wsplnie o udzielenie zamwienia, o?wiadczenie, o ktrym mowa w punkcie 5 musi dotyczy? wszystkich podmiotw ??cznie.
  W celu potwierdzenia spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia, dokumenty wymienione w pkt. 6, musz? by? z?o?one przez ka?dego Wykonawc?, a dokumenty wymienione w pozosta?ych punktach musz? z?o?y? Wykonawcy, ktrych te dokumenty dotycz?, w taki sposb, aby wykaza? spe?nienie danego warunku ??cznie.
  Ocena spe?nienia warunkw wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wed?ug formu?y spe?nia//nie spe?nia, na podstawie dokumentw i o?wiadcze? do??czonych do oferty.
  a tak?e dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego:
  8. opis techniczny i funkcjonalny oferowanej centrali uwzgl?dniaj?cy wszystkie dane, zawarte w pkt. I .2 SIWZ.
  Dokumenty wymienione w pkt. 6-8, nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniami na j?zyk polski, po?wiadczonymi przez Wykonawc?.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: 10,00 PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 6. Termin realizacji zamówienia: 42 dni od daty podpisania umowy.


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: 4 794,00 PLN ( s?ownie: cztery tysi?ce siedemset dziewi??dziesi?t cztery z?ote 00/100)


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 05.06.2009 o godz. 09:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 05.06.2009 o godz. 10:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 30 (tj.do 04.07.09 w??cznie) dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"