OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej powy?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/36/09 z dnia 29.07.2009


przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 27.07.2009

na:
DOSTAW? MONOKRYSTALICZNEGO DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z WYPOSA?ENIEM


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik (sprawy formalne), mgr Tadeusz ?ab?dzki (sprawy techniczne), PL-40-007 Katowice. Tel. +48 323591381 / 323591379. Faks +48 323592048, fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Szkolna 12, pok.

 1. 1.Wykonawca musi spe?ni? warunki okre?lone w art. 22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art. 24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2.w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o zamwienie (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?),
  3.Wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w pkt IV. Ocena spe?nienia powy?szych warunkw odb?dzie si? wg zasady spe?nia/niespe?na.
  Wykonawca winien z?o?y? o?wiadczenia i dokumenty, jako za??czniki do formularza oferty:
  4.o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem 1B do niniejszej SIWZ,
  5.aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 5, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  6.aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamwie? publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  7.aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo Zamwie? Publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  8.aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cych odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkw, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  9.Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentw o ktrych mowa:
  1) w pkt 5, 7, 8 - sk?ada dokument lub dokumenty, wystawiony w kraju w ktrym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e
  a)nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci,
  b)nie zalega z uiszczeniem podatkw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonanie decyzji w?a?ciwego organu,
  c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamwienie.
  2)w pkt 6 – sk?ada za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
  10.Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 9 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu do sk?adania ofert. Dokument, o ktrym mowa w pkt 9 ppkt 1) lit. b, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  11.Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentw, o ktrych mowa w ppkt 9 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 10 stosuje si? odpowiednio.
  12.W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ, Wykonawca do??cza do oferty opis techniczny oferowanych urz?dze? spe?niaj?cych warunki techniczne wymagane przez Zamawiaj?cego a okre?lone w niniejszej specyfikacji.
  Dokumenty wymienione powy?ej nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski, z tym, ?e dopuszcza sporz?dzenie opisu technicznego w j?zyku angielskim


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 6. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamwienia - do 6 miesi?cy od daty podpisania umowy


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100% %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 16.290,00 PLN.
  Wadium mo?e by? wniesione: a) w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego:
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  b) w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub
  c) w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  d) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).
  3.Za dat? wniesienia wadium przelewem uwa?a si? dat? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 15.09.2009 o godz. 10:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 15.09.2009 o godz. 11:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"