OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej powy?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/33/09 z dnia 10.07.2009


przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 08.07.2009

na:
Przedmiotem zamwienia jest dostawa do Zamawiaj?cego sprz?tu komputerowego. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, zgodnie z poni?szym podzia?em: A)w zakresie cz??ci A – komputer – 1 szt, monitor – 1 szt, B)w zakresie cz??ci B – komputer – 1 szt, monitor – 1 szt, C)w zakresie cz??ci C – komputer -1 szt, D)w zakresie cz??ci D – serwer z wyposa?eniem – 1 szt, E)w zakresie cz??ci E – monitor -1 szt, F)w zakresie cz??ci F – monitor – 1 szt, G)w zakresie cz??ci G – monitor – 1 szt, H)w zakresie cz??ci H – notebook – 1 szt, I)w zakresie cz??ci I - notebook – 1 szt, J)w zakresie cz??ci J – notebook – 1 szt. K)w zakresie cz??ci K – notebook – 1 szt, L)w zakresie cz??ci L – notebook – 1 szt, ?)w zakresie cz??ci ? - notebook – 1 szt, M)w zakresie cz??ci M – drukarka – 1 szt, N)w zakresie cz??ci N – drukarka – 1 szt, O)w zakresie cz??ci O – drukarka – 1 szt, P)w zakresie cz??ci P – drukarka – 1 szt, R)w zakresie cz??ci R - skaner – 1 szt, S)w zakresie cz??ci S – skaner -1 szt. Opis przedmiotu zamwienia stanowi? za??czniki nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2?, 2M, 2N, 2O, 2P, 2R, 2S oraz 2T do niniejszej Specyfikacji odpowiadaj?ce podzia?owi na poszczeglne cz??ci. Dla u?atwienia, przy opisie przedmiotu zamwienia Zamawiaj?cy poda? nazwy producentw i numery produktw, ktre spe?niaj? parametry techniczne wymagane przez Zamawiaj?cego. Nale?y traktowa? je jedynie jako nazwy przyk?adowe. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert rwnowa?nych. Opis kryteriw rwnowa?no?ci stanowi za??cznik nr 3 do SIWZ. Termin realizacji zamwienia: • W zakresie cz??ci A, B, C, D, E, F,G, M, N, O, P, R, S – do 21 dni od daty otrzymania zamwienia potwierdzonego przez MNiSW zezwalaj?cego na zastosowanie 0% stawki podatku VAT, wystawionego w wyniku zawarcia umowy; • W zakresie cz??ci H, I, J, K, L, ? – do 35 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamwienia uzupe?niaj?cego. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci realizacji zamwienia z udzia?em podwykonawcw.


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik (sprawy formalne), Roman Kopiec (sprawy techniczne)TEL. 032-359-1381/032-359-1379 fax 032-359-20-48, , fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa 12, pok. 71

 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
  1.Wykonawca musi spe?ni? warunki okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2.w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o zamwienie (np. konsorcja) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?)
  3.Wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w pkt IV. Ocena spe?nienia powy?szych warunkw odb?dzie si? wg zasady spe?nia/niespe?na. Wykonawca winien z?o?y? o?wiadczenia i dokumenty, jako za??czniki do formularza oferty:
  4.o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem 1B do niniejszej SIWZ,
  5.aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 5, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach,
  Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  6.aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamwie? publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  7.aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo Zamwie? Publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  8.aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cych odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkw, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadcze? , ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
  9.Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentw o ktrych mowa:
  1.w pkt 5, 7, 8 - sk?ada dokument lub dokumenty, wystawiony w kraju w ktrym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci,
  b) nie zalega z uiszczeniem podatkw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonanie decyzji w?a?ciwego organu,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamwienie.
  2. w pkt 6 – sk?ada za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
  10.Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 9 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu do sk?adania ofert. Dokument, o ktrym mowa w pkt 9 ppkt 1 lit. b, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  11.Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentw, o ktrych mowa w ppkt 9 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 10 stosuje si? odpowiednio.
  12.W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ, Wykonawca do??cza do oferty:
  •opis techniczny oferowanego sprz?tu komputerowego,
  •certyfikat lub deklaracj? producenta potwierdzaj?c?, spe?nienie norm jako?ciowych: TCO 2003, TUV Ergonomice, TUV-GS,
  •Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo za??dania dostarczenia przez Wykonawc? oferowanego modelu lub modeli sprz?tu komputerowego w charakterze prbek w celu zaprezentowania parametrw technicznych oraz funkcjonalno?ci. Termin dostarczenia prbek zostanie wskazany w osobnym pi?mie i mo?e zosta? wyznaczony niezw?ocznie po terminie otwarcia ofert.
  Dokumenty wymienione powy?ej nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań wynosi 19.


 6. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamwienia:
  • W zakresie cz??ci A, B, C, D, E, F,G, M, N, O, P, R, S – do 21 dni od daty otrzymania zamwienia potwierdzonego przez MNiSW zezwalaj?cego na zastosowanie 0% stawki podatku VAT, wystawionego w wyniku zawarcia umowy;
  • W zakresie cz??ci H, I, J, K, L, ? – do 35 dni od daty zawarcia umowy.


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Wymagania dotycz?ce wadium:
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci:
  •w zakresie cz??ci A - 78,00 PLN – s?ownie: siedemdziesi?t osiem z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci B – 520,00 PLN – s?ownie: pi??set dwadzie?cia z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci C – 100,00 PLN – s?ownie: sto z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci D – 530,00 PLN – s?ownie: pi??set trzydzie?ci z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci E - 17,00 PLN – s?ownie: siedemna?cie z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci F - 36,00 PLN - s?ownie: trzydzie?ci sze?? z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci G – 22,00 PLN– s?ownie: dwadzie?cia dwa z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci H - 40,00 PLN – s?ownie: czterdzie?ci z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci I - 60,00 PLN – s?ownie: sze??dziesi?t z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci J - 152,00 PLN – s?ownie: sto pi??dziesi?t dwa z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci K – 98,00 PLN – s?ownie: dziewi??dziesi?t osiem z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci L - 55,00 PLN – s?ownie: pi??dziesi?t pi?? z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci ? – 70,00 PLN – s?ownie: siedemdziesi?t z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci M – 221,00 PLN – s?ownie: dwie?cie dwadzie?cia jeden PLN,
  •w zakresie cz??ci N – 73,00 PLN – s?ownie: siedemdziesi?t trzy z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci O – 98,00 PLN – s?ownie: dziewi??dziesi?t osiem z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci P – 73,00 PLN – s?ownie: siedemdziesi?t trzy z? 00/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci R – 7,38 PLN – s?ownie: siedem z? 38/100 PLN,
  •w zakresie cz??ci S - 11,31 PLN – s?ownie: jedena?cie z? 31/100 PLN.
  2. Wadium mo?e by? wniesione:
  •w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego:
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  •w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub
  •w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  •w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).
  3.Za dat? wniesienia wadium przelewem uwa?a si? dat? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 11.08.2009 o godz. 10:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 11.08.2009 o godz. 11:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"