OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej powy?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/32/09 z dnia 28.07.2009


przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 23.07.2009

na:
Dostawa serwera typu "Blade" z macierz? dyskow?


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik (sprawy formalne), Roman Kopiec (sprawy techniczne), PL-40-007 Katowice. Tel. +48 323591381 / 323591379. Faks +48 323592048. URL: www.us.edu.pl, fax (0-32) 359 20 48
Katowice ul. Bankowa 12, pok. 71

 1. Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogw: Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki: 1. Wykonawca musi spe?ni? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 w zwi?zku z postanowieniami art. 24 ustawy Prawo zamwie? publicznych, tzn. 2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o zamwienie (np. konsorcja) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?) 3. Wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w pkt IV. SIWZ Ocena spe?nienia powy?szych warunkw odb?dzie si? wg zasady spe?nia/niespe?na. Na potwierdzenie powy?szych warunkw Wykonawca winien z?o?y? o?wiadczenia i dokumenty, jako za??czniki do formularza oferty: 4. o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem 1B do SIWZ, 5. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 5, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert. W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy). 6. aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamwie? publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7. aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamwie? Publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 8. aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cych odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkw, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 9. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentw o ktrych mowa: 1. w pkt 5, 7, 8 - sk?ada dokument lub dokumenty, wystawiony w kraju w ktrym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, b) nie zalega z uiszczeniem podatkw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonanie decyzji w?a?ciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamwienie. 2. w pkt 6 – sk?ada za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 10. Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 9 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu do sk?adania ofert. Dokument, o ktrym mowa w pkt 9 ppkt 1 lit. b, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 11. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentw, o ktrych mowa w ppkt 9 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 10 stosuje si? odpowiednio. 12. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia: — Wykonawca do??cza do oferty szczeg?owy opis techniczny oferowanego serwera z macierz? dyskow? oraz opis wsparcia technicznego. W opisie Wykonawca winien zamie?ci? wszystkie parametry oferowanych komponentw serwera i macierzy potwierdzaj?cych zgodno?? z zapisami SIWZ. Dokumenty wymienione powy?ej nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski.


 2. Zdolno?? ekonomiczna i finansowa:
  Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogw: Wykonwca musi posiada? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN.
  Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien z?o?y? informacj? banku lub sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, w ktrej posiada rachunek, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkw finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zdolno?? techniczna:
  Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogw: Wykonawca musi dysponowa? co najmniej 2 osobami posiadaj?cymi wiedz? i umiej?tno?ci w zakresie rozwi?za? sprz?towych serwerw kasetowych typu BLADE, Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien z?o?y? wykaz osb, ktrymi dysponuje lub b?dzie dysponowa? Wykonawca, i ktre b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykszta?cenia zgodnie z za??cznikami nr 1C i 1D. Je?eli w wykazie tym Wykonawca wykaza? osoby, ktrymi b?dzie dysponowa?, musi z?o?y? pisemne zobowi?zanie innych podmiotw do udost?pnienia osb zdolnych do wykonania zamwienia.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: PLN

 4. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 7. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty otrzymania zamwienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy


 8. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100% %

 9. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości:
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci:
  8 400,00 PLN – s?ownie: osiem tysi?cy czterysta PLN 00/100 PLN,
  Wadium mo?e by? wniesione:
  — w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego:
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  — w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub,
  — w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub,
  — w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).
  Za dat? wniesienia wadium przelewem uwa?a si? dat? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.


 10. Termin składania ofert upływa dnia: 26.08.2009 o godz. 10:30


 11. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 12. Termin otwarcia ofert: 26.08.2009 o godz. 11:00


 13. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 14. Termin związania ofertą: 60 dni dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"