OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/28/09 z dnia 09-06-2009


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09-06-2009

na:
DOSTAW? CZ??CI KOMPUTEROWYCH
z podzia?em na nast?puj?ce cz??ci:
w zakresie modu?u A - cz??ci komputerowe;
w zakresie modu?u B - urz?dzenia sieciowe aktywne


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik
(sprawy formalne)
in?. Damian Potaczek, mgr Sylwia Majewska
(sprawy dotycz?ce przedmiotu zamwienia), fax (0-32) 359 20 48

Katowice ul. Bankowa 12, pok.71

 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki :
  1. spe?ni? warunki okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamwienia (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?),
  Wraz z ofert? Wykonawca winien z?o?y? ni?ej wymienione dokumenty:
  3. o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem nr 1B do SIWZ (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie tekstu o?wiadczenia).
  4. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument nale?y z?o?y? w oryginale lub kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 4, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (np. uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  W przypadku podmiotw sk?adaj?cych wspln? ofert? dokumenty, o ktrych mowa w punktach 3 i 4 musz? dotyczy? wszystkich podmiotw.
  a tak?e dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego:
  5. wype?niony formularz oferty, zgodny z za??cznikiem nr 1A do SIWZ (Zamawiaj?cy dopuszcza odtworzenie formularza);
  6. wykaz oferowanych cz??ci komputerowych, spe?niaj?cych parametry techniczne wymagane przez Zamawiaj?cego (nale?y poda? nazwy oferowanych cz??ci oraz ich producentw).
  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? z?o?one wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski po?wiadczonym przez Wykonawc?.
  W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby pochodzenia kraju innego ni? Rzeczpospolita Polska, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605).
  Powy?sze dokumenty nale?y z?o?y? w formie orygina?u lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: -- PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań wynosi 2.


 6. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamwienia:
  w cz??ci A – 21 dni od daty zawarcia umowy,
  w cz??ci B - 21 dni od daty otrzymania zamwienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Wymagania dotycz?ce wadium:
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci
  W zakresie cz??ci A - 900,00 PLN – s?ownie: dziewi??set z?otych 00/100.
  W zakresie cz??ci B – 1.300,00 PLN - s?ownie: jeden tysi?c trzysta z?otych 00/100.
  Wadium mo?e by? wniesione:
  w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego :
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  - w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub
  - w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  - w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 17.06.2009 o godz. 10:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 17.06.2009 o godz. 11:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"