OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/25/09 z dnia 02-06-2009


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02-06-2009

na:
DOSTAWA MIKROSPEKTROFLUORYMETRU


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik
(sprawy formalne)
mgr Tadeusz ?ab?dzki, mgr Sylwia Majewska
(sprawy dotycz?ce przedmiotu zamwienia), fax (0-32) 359 20 48

Katowice ul. Bankowa 12, pok.71

 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
  1. Wykonawca musi spe?ni? warunki okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2. w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o zamwienie (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?),
  Wykonawca winien z?o?y? o?wiadczenia i dokumenty, jako za??czniki do formularza oferty:
  3. o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem 1B do SIWZ,
  4. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 4, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  Ocena spe?nienia powy?szych warunkach odb?dzie si? na zasadzie spe?nia/nie spe?nia.
  5. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ, Wykonawca do??cza do oferty:
  - opis techniczny oferowanego urz?dzenia spe?niaj?cego warunki techniczne wymagane przez Zamawiaj?cego a okre?lone w SIWZ.
  6. W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby pochodzenia kraju innego ni? Rzeczpospolita Polska, zastosowanie ma przepis 2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 z dnia 24.05.2006r. oraz Dz. U. 08.188.1155).
  Dokumenty wymienione powy?ej nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: -- PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 6. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamwienia - do 14 tygodni (98 dni) od daty zawarcia umowy


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -85 %
  okres gwarancji -15 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci:
  1400,00 PLN – s?ownie – tysi?c czterysta z?otych 00/100.
  Wadium mo?e by? wniesione:
  w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego :
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  - w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub
  - w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  - w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).
  Za dat? wniesienia wadium przelewem uwa?a si? dat? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 15.06.2009 o godz. 10:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 15.06.2009 o godz. 11:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"