OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poni?ej 206.000 EURO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12


ogłasza przetarg nieograniczony nr RU/DW/23/09 z dnia 17-06-2009


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17-06-2009

na:
ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO WIRTUALIZACJI WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM
Zamwienie realizowane jest w ramach projektu DOSTOSOWANIE ZASOBU ?L?SKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO ROZSZERZONEGO DOST?PU INTERNETOWEGO -RID nr UDA-RPSL.02.02.00-00-048/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ?l?skiego na lata 2007 - 2013.
Priorytet II - Rozwj elektronicznych us?ug publicznych - nr projektu 72.
(Za wyj?tkiem Dzia?ania 1.2. Mikroprzedsi?biorstwa i M?P;
Poddzia?ania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego_przedsi?biorstwa;
Poddzia?ania 3.2.1. Infrastruktura oko?oturystyczna_przedsi?biorstwa)


Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:
pracownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Poprawa, mgr Agnieszka Piwowarczyk, Aneta Knapik
(sprawy formalne)
mgr Tomasz Wantu?a (sprawy dotycz?ce przedmiotu zamwienia), fax (0-32) 359 20 48

Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok.71

 1. Wykonawca musi spe?nia? poni?sze warunki:
  1. Wykonawca musi spe?ni? warunki okre?lone w art.22 ust.1 w zwi?zku z postanowieniami art.24 ustawy Prawo zamwie? publicznych,
  2. Przez posiadanie niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia oraz przez dysponowanie potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, Zamawiaj?cy rozumie, ?e :
  2.1. Wykonawca, w okresie realizacji zamwienia b?dzie dysponowa? zespo?em min. 4 osb, ktre b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamwienia. Zesp? musi sk?adaj?cym si? z:
  A) co najmniej dwch osb posiadaj?cych aktualny certyfikat profesjonalisty wydany przez producenta oferowanego oprogramowanie do wirtualizacji np. VMware Certified Professional
  B) co najmniej dwch osb, posiadaj?cych aktualny certyfikat in?yniera systemowego o specjalno?ci security (Microsoft Certified System Engineer: Security) wydanego przez producenta systemw operacyjnych dla platformy Microsoft Windows 2003 Server
  C) co najmniej jednej osoby, posiadaj?cych aktualny certyfikat in?yniera systemowego o specjalno?ci: Messaging (np. Microsoft Certified System Engineer: Messaging) wydanego przez producenta systemw operacyjnych dla platformy Microsoft Windows 2003 Server
  Zamawiaj?cy dopuszcza aby jedna osoba posiada?a kilka certyfikatw, jednak zesp? musi si? sk?ada? z min 4 in?ynierw ktrzy ??cznie spe?niaj? wszystkie powy?sze wymagania.
  2.2. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamwienia Wykonawca wykona? co najmniej 3 projekty informatyczne obejmuj?ce swoim zakresem dostaw? oraz wdro?enie infrastruktury wirtualnej w ?rodowisku serwerw fizycznych pod??czonych do macierzy za po?rednictwem sieci SAN wraz z migracj? istniej?cych (lub instalacja nowych) systemw z serwerw fizycznych do infrastruktury wirtualnej o warto?ci nie mniejszej ni? 90 000 z? brutto ka?dy.
  3. W przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegaj?cych si? o zamwienie (np. konsorcja, sp?ki cywilne) – ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (nale?y do??czy? do oferty prawid?owo sporz?dzone pe?nomocnictwo lub umow?)
  4. Wnie?? wadium w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w pkt IV SIWZ.
  Wykonawca winien z?o?y? o?wiadczenia i dokumenty, jako za??czniki do formularza oferty:
  5. o?wiadczenie, i? Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie? publicznych, zgodnie z za??cznikiem 1B do Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia.
  6. Wykaz wykonanych dostaw, zgodnie z za??cznikiem nr 3 do SIWZ,
  7. Wykaz osb, ktre b?d? uczestniczy?y w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb?dnych do wykonania zamwienia i kopi? certyfikatw lub ?wiadectw uko?czenie kursw, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ,
  8. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej zawieraj?ce w szczeglno?ci przedmiot dzia?alno?ci oraz sposb reprezentacji firmy,
  Zamawiaj?cy przyjmie jako aktualne dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 8, je?eli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodno?? ze stanem faktycznym przez wydaj?cego dany dokument nie b?dzie wcze?niejsza ni? 6 miesi?cy przed dat? sk?adania ofert.
  W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca obowi?zany jest za??czy? do oferty dokumenty b?d?ce podstaw? tych?e zmian (uchwa?a wsplnikw, prawomocny wyrok s?dowy).
  9. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu o ktrym mowa w pkt 8 sk?ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w ktrym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawiony lub wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  10. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentw, o ktrych mowa w ppkt 9 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Ww dokument ma by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
  11.W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ, Wykonawca do??cza do oferty:
  - Wykaz oferowanych programw komputerowych odpowiadaj?cych programom komputerowym wymaganym przez Zamawiaj?cego a okre?lonym w SIWZ.
  Powy?sze dokumenty nale?y dostarczy? w oryginale lub wyra?nej, czytelnej kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.
  Zamawiaj?cy ??da, aby dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym by?y sk?adane wraz z t?umaczeniem ich na j?zyk polski.


 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  - pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl, lub:
  - wykupić w:

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69
  TEL. (0-32) 359 13 34 FAX (0-32) 359 20 48


  w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.30

  Cena: -- PLN

 3. lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 6. Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin realizacji zamwienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy


 7. Kryteria oceny ofert:
  Cena -100 %

 8. Zamawiający wymaga wnoszenia wadium w wysokości: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci:
  3000,00 PLN – s?ownie – trzy tysi?ce z?otych.
  Wadium mo?e by? wniesione
  w pieni?dzu, na rachunek Zamawiaj?cego:
  ING Bank Sp?ka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  - w por?czeniach bankowych lub w por?czeniach sp?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (zobowi?zanie pieni??ne) lub
  - w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  - w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p?n. zm.).
  Za dat? wniesienia wadium przelewem uwa?a si? dat? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.


 9. Termin składania ofert upływa dnia: 26.06.2009 o godz. 10:30


 10. Miejsce składania ofert: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UL. BANKOWA 12, III PIĘTRO, POK. 69


 11. Termin otwarcia ofert: 26.06.2009 o godz. 11:00


 12. Miejsce otwarcia ofert: Dzia? Zamwie? Publicznych Uniwersytetu ?l?skiego,
  40-007 Katowice ul. Bankowa 12, IIIp., pok nr 69.


 13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.


 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WSKAZÓWKA: zawartość okienka można wydrukować, klikając prawy klawisz myszki i wybierając "Drukuj"