facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski w nowej edycji programu Inkubator Innowacyjności

Foto: na pierwszym planie osoba siedząca przy biurku i komputerze, w tle notatki

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu MNiSW pod nazwą Inkubator Innowacyjności 2.0. To trzecia już edycja programu wspierającego proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. W tym roku na liście rankingowej laureatów konkursu znalazło się 24 wnioskodawców.

Program ma się przyczynić się m.in. do promocji osiągnięć naukowych, rozwoju innowacyjności, a także wzmocnienia współpracy sektora nauki i gospodarki. Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider), spółka celowa uczelni SPIN-US i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzić będzie działania na rzecz inicjowania oraz intensyfikacji współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym , między innymi poprzez poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Podejmowane działania dotyczyć będą również realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dostosowania wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców. W ramach programu przewidziane jest także zarządzanie portfelem technologii oraz powołanie brokerów innowacji, czyli osób pośredniczących i wspierających współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami.

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UŚ oraz UJK zainteresowani udziałem w projekcie i realizacją prac przedwdrożeniowych mogą wziąć udział w konkursie, w ramach którego wyłonione zostaną przedsięwzięcia kwalifikujące się do dofinansowania. Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na prowadzenie prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Rada Inwestycyjna (RI), złożona z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja 2019 r. do godz. 11.00, w formie papierowej lub elektronicznej (podpisany skan). Wnioski z Uniwersytetu Śląskiego przyjmuje Biuro Współpracy z Gospodarką (Katowice, ul. Bankowa 12, II piętro, pok. 152, tel. 32 359 20 81, adres e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl).

Do pobrania:

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 jest finansowany ze środków przewidzianych w projekcie pozakonkursowym „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (działanie 4.4).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.