facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej (Katowice, ul. Roździeńskiego 14)

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza konkurs ofert , na wyłonienie dzierżawcy  nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14

 

1)Przedmiotem konkursu jest : nieruchomość gruntowa zabudowana znajdująca  się wKatowicach przy ul. Roździeńskiego 14 . Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi8588 m². Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2903 m².

Preferowany przez Uniwersytet Śląski  charakter  zagospodarowania nieruchomości : budowa wielofunkcyjnego obiektu spełniającego funkcje mieszkalne dla studentów , doktorantów oraz pracowników i gości Uniwersytetu Śląskiego wraz zapleczem socjalnym ,usługowym.

Nieruchomość położona jest w okolicach ścisłego centrum Katowic, sąsiaduje z zabudową mieszkaniowa, komercyjna (stacja benzynowa, hotel, budynek biurowy LC Corp) oraz zabudowaniami Uniwersytetu Śląskiego ( Wydział Prawa i Administracji , biblioteka Uniwersytecka). Po stronie północnej ulicy Roździeńskiego znajdują się obiekty Katowickiej Strefy Kultury ( Muzeum Śląskie, Sala koncertowa NOSPR, Centrum Kongresowe).W niedużej odległości znajduje się ścisłe centrum miasta ,węzły komunikacyjne, usługi handlowe, socjalne. Łatwy dojazd do dróg krajowych relacji północ – południe, Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego

Przez nieruchomość przebiega droga łącząca ulice Roździeńskiego z parkingiem Wydziału Prawa i Administracji . Dzierżawca zobowiązany zostanie do utrzymania przejezdności  drogi w ciągu pełnego okresu trwania umowy dzierżawy.

2)Uniwersytet Śląski  oświadcza  , że posiada tytuł prawny do nieruchomości , na którą składa się  działkanr 22/21, stanowiąca przedmiot postępowania konkursowego.

Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody ministra właściwego dla Skarbu Państwa.

3)Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

a)datę sporządzenia oferty

b)proponowaną stawkę  czynszu dzierżawy .

c) warunki szczegółowe  oferty takie jak:

-koncepcję ogólną zagospodarowania działki o nr 22/21 wraz z budynkiem ,stanowiącej przedmiot postepowania ,w tym:

-datę proponowanego  uruchomienia działalności w przedmiocie dzierżawy .

-propozycję okresu na jaki umowa dzierżawy miałaby zostać zawarta.

4)  Oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :

a) zaświadczenia o nr NIP

b) zaświadczenia o nr REGON,

c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )

6) Pozostałe warunki  formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym  parter pok. nr 1.

7)  Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach ,  

 oznaczone hasłem „Konkurs : Dzierżawa Działki Katowice Roździeńskiego 14 „ należy składać w Biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami mieszczącym się w budynku Rektoratu  Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej  12, pok. 67   do dnia  30.06.2015 godz.11.00

8) Przystępujący do konkursu  powinien:

  1. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu postepowania  i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
  2. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

9) Osobista wizja lokalna przedmiotu konkursu możliwa jest w dni robocze w godz. 8.00 ,15.00 po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu  Administracyjno – Gospodarczego Kampusu Katowickiego .

10) W sprawie osobistych oględzin przedmiotu dzierżawy proszę o kontakt z:

- Łukasz Poradowski – Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego Kampusu Katowickiego tel.502 622 706

11). Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania , unieważnienia konkursu bez podania

przyczyny , a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

12) Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w dniu 30.06.2015. o godz. 13.00. w pok. Nr.24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach

Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach konkursu można otrzymać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 67 tel. 32 359 2250)  lub na stronie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego -  http://www.us.edu.pl (ogłoszenia).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.