facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

 

Ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7.

Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul Szkolnej 7, składającej się z działki o nr: 79/2 karta mapy 40 obręb Dz. 0002 Bogucice-Zawodzie o powierzchni 1606 m², zabudowanej budynkiem dydaktyczno - administracyjnym o powierzchni zabudowy 946 m², powierzchni użytkowej 2336 m² oraz kubaturze 14 649 m³, objętej księgą wieczystą KW nr  KA1K/00053439/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkiem położonym  przy ul. Szkolnej 9 (nie stanowiącym przedmiotu postępowania), 4 Kondygnacyjny (pełne podpiwniczenie, 3 kondygnacje, poddasze nieużytkowe), wyposażony w instalację elektryczna, wod - kan, C.O., teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej. Budynek przystosowany jest do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo – administracyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking a w sąsiedztwie strefa płatnego parkowania.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się w budynku przy ul Szkolnej 9   ( budynek położony obok budynku przy ul. Szkolnej 7 ), podłączonej do sieci Tauron Ciepło. Uniwersytet wyrazi zgodę na korzystanie z ciepła dostarczanego z ww. wymiennikowni na podstawie odrębnej umowy.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z niezależnego przyłącza NN znajdującego się na zewnątrz budynku .

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dla nieruchomości nie został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej A.38/CU3

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs: nieruchomość w Katowicach ul. Szkolna 7” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 ( pokój nr. 31 ) do dnia 1.08 2017 do godz. 11.00

Przystępujący do konkursu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
     

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 1.08.2017 o godz.12.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy
ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego kampusu Katowickiego  ( p .Łukasz Poradowski. tel. 32 359 11 60 , 502622706) w godz. 8.00 do 15.00

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ( kierownik DGN Mirosław Kondla tel. 32 3592250)

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.
 

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.