facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trzecie postępowanie na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Ogłoszenie archiwalne 

Uniwersytet Śląski w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 12)
o
głasza trzecie postępowanie (negocjacje)
na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7


Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul Szkolnej 7, składającej się z działki o nr: 79/2 karta mapy 40 obręb Dz. 0002 Bogucice-Zawodzie o powierzchni 1606 m², zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym o powierzchni zabudowy 946 m², powierzchni użytkowej 2336 m² oraz kubaturze 14 649 m³, objętej księgą wieczystą KW nr KA1K/00053439/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkiem położonym  przy ul. Szkolnej 9 (nie stanowiącym przedmiotu postępowania),
4-kondygnacyjny (pełne podpiwniczenie, 3 kondygnacje, poddasze nieużytkowe), wyposażony w instalację elektryczna, wod-kan, C.O., teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej. Budynek przystosowany jest do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo-administracyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking a w sąsiedztwie strefa płatnego parkowania.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się w budynku przy ul Szkolnej 9 (budynek położony obok budynku przy ul. Szkolnej 7 ), podłączonej do sieci Tauron Ciepło. Uniwersytet wyrazi zgodę na korzystanie z ciepła dostarczanego z ww. wymiennikowni na podstawie odrębnej umowy.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z niezależnego przyłącza NN znajdującego się na zewnątrz budynku .

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dla nieruchomości nie został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej A.38/CU3

Kupujący nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego postepowania wymaga uzyskania zgody prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Postępowanie odbywać się będzie w trybie negocjacji ceny z każdym zainteresowanym kupnem podmiotem.

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie negocjacje z każdym podmiotem zainteresowanym kupnem nieruchomości.

Postępowanie trwa do czasu ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości z kupującym bądź do odwołania przez Uniwersytet Śląski.

W przypadku osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków sprzedaży informacja zostanie podania do wiadomości publicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Negocjacje: nieruchomość w Katowicach ul. Szkolna 7” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr. 31).

Przystępujący do postępowania powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego kampusu Katowickiego (p .Łukasz Poradowski. tel. 32 359 11 60, 502622706) w godz. 8.00 do 15.00.

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami (kierownik DGN Mirosław Kondla, tel. 32 3592250).

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.