facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Francji (CPU/CDEFI)

Od 8 do 9 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji odbywać się będzie spotkanie przedstawicieli trzech konferencji rektorów − KRASP (Polska), HRK (Niemcy) i CPU/CDEFI (Francja). W składzie delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której  przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, znajdą się również: JM Rektor Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek prezydium KRASP, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek prezydium KRASP, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. dr hab. Janusz Moryś.

8 kwietnia gości powita JM Rektor Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji Prof. Dr. Georg Krausch, następnie odbędzie się pierwsza część obrad pt. „Struktura i bieżące sprawy szkolnictwa wyższego i nauki: Francja, Niemcy, Polska”. Obrady prowadzić będzie przewodniczący Konferencji Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK) Prof. Dr. Horst Hippler. Kolejną część spotkania pt. „Wspólne strategie w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki w Europie” poprowadzi przewodniczący CPU Prof. Dr. Jean-Loup Salzmann.  

Przedstawiciele konferencji rektorów Polski, Niemiec i Francji omówią również odpowiedzi na pytania, które w lutym 2014 r. wystosowali do partii delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pytania dotyczyły zasadniczych kwestii związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką.

9 kwietnia uczestnicy spotkania trójstronnego omówią zagadnienie wspólnych strategii w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki w Europie. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Następnie odbędzie się debata pt. „Nauki humanistyczne i społeczne oraz ich rola w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)”. Uczestnicy omówią również kwestię wspólnego trójstronnego spotkania w Polsce na szczeblu ministerialnym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.