facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

pedagogika

Konferencja pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Będzie to trzecia sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości  w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
10 Kwiecień 2014 09:00 - 16:00

Konferencja pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

18 marca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”. Będzie to druga sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
18 Marzec 2014 09:00 - 16:00

Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk

miejsce konferencji: 
Pułtłusk

Celem konferencji jest wymiana ustaleń badawczych i refleksja naukowa środowiska teoretyków, badaczy i praktyków odnośnie współczesnych problemów edukacji, rozumianej jako twórcza (innowacyjna i wartościowa), refleksyjna i krytyczna.

Obszary tematyczne konferencji mieszczą się w następujących sformułowaniach, będących jednocześnie podstawowymi kategoriami tematycznymi, wokół których namawiamy Państwa do szerokiego, otwartego dyskursu.

Więcej...

Data konferencji: 
15 Maj 2014 10:00 - 16 Maj 2014 17:00

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne.

miejsce konferencji: 
Krzyżowa

W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką edukacji dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, tworzeniem warunków sprzyjających uczeniu się. Do głównych celów należy podjęcie próby odpowiedzi na pytania o jakość zachodzących zmian w zakresie tworzenia warunków sprzyjających uczeniu się dzieci, próba dokonania bilansu dotychczasowych działań ukierunkowanych na kreowanie sytuacji uczenia się oraz ocena stanu dotychczasowej współpracy różnych środowisk na rzecz wspierania procesu uczenia się dzieci.

Data konferencji: 
17 Listopad 2014 (Cały dzień) - 19 Listopad 2014 (Cały dzień)

Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania

url do własnej strony konferencji: 
http://www.ptde.org/
miejsce konferencji: 
Gdańsk

A. Postępy metodologii diagnostyki edukacyjnej

Oczekujemy refleksji na temat typu badań, doboru metod i sposobu prezentacji wyników „dia-gnostyki dużej i małej”, dokonywanej na szerokim świecie i w naszym kraju w ostatnim dwu-dziestoleciu, w PTDE i poza nim. Szczególnie cenne będą ujęcia rozwojowe, pokazujące jak do-pracowywaliśmy się metodologii, którą można uznać za paradygmat naukowy i warsztat dia-gnosty edukacyjnego.

B. Diagnozy edukacyjne na świecie i w Polsce

Data konferencji: 
18 Wrzesień 2014 10:00 - 20 Wrzesień 2014 17:00

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek-przestrzeń edukacyjna-instytucja

miejsce konferencji: 
Bochnia

Zakres tematyczny konferencji
- Szkoła jako przestrzeń wyzwań dla pedagogów.
- Nowe tendencje w pedagogice jako odpowiedź na wyzerowane kwestie społeczne. 
- Teoretyczne i metodologiczne konteksty zjawiska ekskluzji i inkluzji społecznej. 
- Wielowymiarowość pracy pedagogicznej w środowisku.
- Środowiska zagrożone wykluczeniem i patologią jako odbiorcy i twórcy kultury oraz subkultur.

Zaproszenie

Data konferencji: 
27 Styczeń 2014 10:00 - 17:00

XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 16 do 23 maja 2013 r. w Katowicach odbywać się będzie XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Dla uczestników tegorocznej edycji przygotowano bogaty program, w którym nie zabraknie spektakli teatralnych, warsztatów, wernisaży i występów artystycznych. Jest to jedno z najciekawszych wydarzeń cyklicznych, które współorganizuje Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w kooperacji z wiodącymi, krajowymi i lokalnymi, instytucjami.

„Owca Projekt”

„Owca Projekt” jest inicjatywą studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie ma stać się impulsem do rozmowy na temat budowania tożsamości lokalnej, wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz problemów osób niepełnosprawnych na terenie Śląska Cieszyńskiego. W ramach projektu studenci etnologii oraz pedagogiki (terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej) zorganizowali kiermasz, przedstawienie kukiełkowe pt.

Konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”

10 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”. Sesja wpisuje się w międzynarodowe obchody 1150. rocznicy przybycia Braci Sołuńskich na Wielkie Morawy. Głównym tematem dyskusji będą zagadnienia związane z dziedzictwem, jakie zostawili na naszych ziemiach patroni Europy – święci Cyryl i Metody.

„Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

15 kwietnia 2013 r. od godz. 9.00 do 14.00 w sali konferencyjnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbędzie się konferencja pt. „Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”. Ideą konferencji jest budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ukazanie blasków i cieni sprawowania opieki zastępczej.

Data konferencji: 
15 Kwiecień 2013 09:00 - 14:00

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.