facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D

Katowice dnia 28.07.2017r.

 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D nr rej. KAV 262A

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34

zwany dalej Sprzedającym

którego reprezentuje:
Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr. Agnieszka Skołucka

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowo-dostawczy marki Citroen Nysa C-15D

  • ilość drzwi 3
  • ilość miejsc siedzących 5
  • pojemność silnika 1769 cm3
  • numer rejestracyjny KAV 262A
  • stan licznika 322.150 km
  • rok produkcji 1999
  • rodzaj paliwa: olej napędowy
  • masa własna 970 kg, maksymalna masa całkowita 1710 kg
  • kolor karoserii - czerwony

 

Cena wywoławcza 1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 4.08.2017r. do godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C15-D”

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres Oferenta

2.Numer NIP lub REGON Oferenta

3.Datę sporządzenia oferty

4.Telefon kontaktowy Oferenta

5.Oferowaną cenę

6.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

1.Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu

2.Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1

3.Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

Przyczyny odrzucenia oferty:

1.Złożenie oferty po terminie

2.Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód

3.Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną
o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu
z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując
ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu.

Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C15-D bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert. 

Załączniki: 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.