facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D

Katowice, dnia 11.07.2017r.

 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D
nr rej. KAV 262A

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34

zwany dalej Sprzedającym, którego reprezentuje: Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr. Agnieszka Skołucka

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowo-dostawczy marki Citroen Nysa C-15D

 • ilość drzwi 3
 • ilość miejsc siedzących 5
 • pojemność silnika 1769 cm3
 • numer rejestracyjny KAV 262A
 • stan licznika 322.150 km
 • rok produkcji 1999
 • rodzaj paliwa: olej napędowy
 • masa własna 970 kg, maksymalna masa całkowita 1710 kg
 • kolor karoserii - czerwony

 

Cena wywoławcza 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 28.07.2017r. do godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C15-D”. 

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres Oferenta
 2. Numer NIP lub REGON Oferenta
 3. Datę sporządzenia oferty
 4. Telefon kontaktowy Oferenta
 5. Oferowaną cenę
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu
 2. Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1
 3. Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

 

Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Złożenie oferty po terminie
 2. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód
 3. Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

 

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu. Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C15-D bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert. 

Załączniki: 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.