facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne nt. dofinansowania staży, praktyk i szkoleń specjalistycznych

17 czerwca 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca ogłosiła konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na programy rozwoju uczelni. Konkurs, ogłoszony w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, będzie miał na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 zł, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Spotkanie organizacyjne dotyczące konkursu odbędzie się 25 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (poziom II). Uczestnikiem spotkania będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wnioski konkursowe przyjmowane będą do 15 lipca 2014 r. do godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu IOK lub kancelarii NCBR). Uniwersytet Śląski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, a maksymalna wartość jednego projektu wynosi 3 000 000 zł, jeżeli projekt obejmie dwa semestry, lub 1 500 000 zł, jeżeli obejmie jeden semestr.

Szczegóły dotyczące konkursu: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.