facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące konkursu 4.1.1 POKL – współpraca ponadnarodowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 4.1.1 POKL na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej. W związku z konkursem Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w rektoracie uczelni, sala 29.

Termin składania wniosków upływa 4 września 2013 r. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 50 mln zł, a maksymalna wartość pojedynczego projektu może wynosić do 10 mln zł. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać następujące formy działań:

 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań;
 • prowadzenie badań i analiz;
 • przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań i raportów;
 • doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne;
 • adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju;
 • wypracowanie nowych rozwiązań.

Projekt powinien zakładać realizację przynajmniej jednego z elementów wymienionych poniżej. Realizacja kilku elementów jest możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania ze sobą:

 • przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy);
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym);
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia;
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie);
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;
 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy;
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki;
 • opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy);
 • współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizacji programów kształcenia (element obligatoryjny);
 • organizowanie staży dla studentów stacjonarnych i absolwentów danej uczelni.

Więcej informacji w dokumentacji konkursowej www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/kapital_ludzki/konkursy/ponadnarodowe/dokumentacja_ponadnarodowe.pdf.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Projektów – www.projekty.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.