facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPIN-US w czołówce

Zdjęcie: długopis w dłoni

W celu efektywniejszej komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie i instytuty PAN w jednostkach tych utworzone zostały spółki osobowe i kapitałowe. Spółka celowa została powołana również na Uniwersytecie Śląskim w 2014 roku.

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę: trzech uczelni publicznych, trzech instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz trzech instytutów badawczych, a także ośmiu spółek utworzonych przez uczelnie i jednostki naukowe, aby sprawdzić, czy działalność tych podmiotów jest efektywną metodą komercjalizacji pośredniej wyników prac naukowych i prac rozwojowych. Kontrola dotyczyła okresu 2013–2017.

Z opublikowanych przez NIK raportów wynika, że spośród ośmiu kontrolowanych spółek celowych najwyższe wpływy ze sprzedaży praw do wyników prac badawczych i wdrożeń rozwiązań technicznych uzyskała spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Ocena spółki wykazała, że prowadzona przez nią działalność była zgodna z jej celami statutowymi, które – zgodnie z celem określonym w ustawie i w akcie założycielskim– powinny dotyczyć aktywności w dziedzinie: komercjalizacji, prac zleconych B+R oraz działalności spółek portfelowych spin-off.

Jak czytamy w raporcie – w okresie objętym kontrolą wartość majątku trwałego spółki wzrosła trzyipółkrotnie, a wartość kapitałów własnych – niemal czterokrotnie. Odnotowano także ośmiokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka prowadziła również efektywne działania promujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych UŚ, a także nawiązywała współpracę z inwestorami w celu komercjalizacji rozwiązań opracowywanych na uczelni. Szczegółowe informacje na temat działalności i oferty spółki SPIN-US dostępne są na stronie: www.spinus.pl.

Dokumenty dotyczące transferu wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych dostępne są na stronie www.nik.gov.pl. Do oceny tej ustosunkowało się Porozumienie Spółek Celowych, którego członkiem jest SPIN-US. Stanowisko zostało udostępnione na stronie: psc.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.