facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe „Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze”

Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Angielskiego UŚ organizuje pierwszą edycję Sosnowieckich Spotkań Międzywydziałowych, których głównym celem jest zbliżenie przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, badających te same zjawiska z różnych perspektyw oraz stworzenie forum wymiany poglądów przedstawicieli śląskiego środowiska akademickiego. Tematem przewodnim sympozjum, które będzie się odbywać od 16 do 17 grudnia 2013 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, jest „Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze”.

Zarówno „inność”, jak i „różnorodność” rozumiane są tu w bardzo szeroki sposób i odnoszą się do różnych przejawów obecności w życiu społecznym. Tematyka sympozjum obejmować będzie następujące problemy:

 • społeczne odmiany języka,
 • rejestry językowe,
 • semantykę inności,
 • komunikację międzykulturową i interkulturową,
 • wzory zachowań wynikające z różnic tożsamości, pozycji społecznej czy pełnionej roli,
 • autoprezentację,
 • stereotypy płci,
 • kobiecość i męskość,
 • społeczną recepcję inności,
 • inność jako wartość pozytywną/negatywną,
 • stygmatyzację i dyskryminację.

Sympozjum adresowane jest do teoretyków i badaczy różnych dziedzin nauki, takich jak: językoznawstwo, psychologia, socjologia, studia nad komunikacją, filozofia i literaturoznawstwo. Mile widziane będą również zgłoszenia wystąpień dotyczących innych niż wymienione problemów lub powstałych w ramach innych niż wymienione dziedzin.

Abstrakty zawierające nie więcej niż 300 słów (wyłączając bibliografię) należy przesyłać drogą elektroniczną jako załącznik w formacie Word na adres ewa.jakubowska@us.edu.pl do 31 października 2013 r. W treści e-maila należy umieścić nazwisko autora/nazwiska autorów, nazwę instytutu, wydziału i uczelni, adres mailowy oraz tytuł referatu. Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu drogą elektroniczną do 15 listopada 2013 r.

Program spotkania

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.