facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu”

17 października 2014 r. o godz. 10.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (aula nr 7) rozpocznie się „Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu” otwierające ogólnopolski projekt pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”.

Główną ideą przyświecającą organizatorom Forum jest stworzenie warunków sprzyjających swobodnej wymianie poglądów i stanowisk pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Spotkanie stanowić ma impuls do rozpoczęcia budowy płaszczyzny współpracy przedstawicieli świata biznesu oraz nauki.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Wydziału Prawa i Administracji „Facultas Iuridica” oraz Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Inspiracją do zorganizowania wydarzenia stał się projekt realizowany przez Fundację wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Projekt ten jest pierwszym tak prestiżowym wydarzeniem promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców. Jego celem jest upowszechnienie stosowania mediacji i arbitrażu, jako skutecznej metody rozwiązywania sporów gospodarczych.

Na konferencję zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz podsekretarz stanu Mariusz Haładyj. W programie spotkania przewidziano podpisanie deklaracji współpracy w zakresie polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych na terenie województwa śląskiego: Ministerstwo Gospodarki  —  Uniwersytet Śląski  —  Fundacja WPiA UŚ „Facultas Iuridica”  —  Organizacje przedsiębiorców  —  Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach  —  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: http://fimediacje.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.