facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium otwarte z prof. dr. hab. Pawłem Dyblem

13 maja 2014 r. o godz. 13.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium „Dzieło sztuki jako gra w hermeneutyce Gadamera”, które poprowadzi prof. dr hab. Paweł Dybel.

Wydarzenie jest częścią projektu „Kontr-interpretacje”.

Paweł Dybel – profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się zagadnieniami filozofii współczesnej (fenomenologią, hermeneutyką, poststrukturalizmem), badacz teorii psychoanalitycznych, antropologii filozoficznej, współczesnej filozofii politycznej. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humbodtal, Fundacji Kościuszkowskiej.

Najważniejsze publikacje: „Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Sigmunda Freuda” (Warszawa 1994), „Freuda sen o kulturze” (Warszawa 1995), „Urwane ścieżki. Przybyszewski, Freud, Lacan” (Kraków 2001), „Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.G. Gadamera” (Kraków 2004), „Zagadka drugiej płci. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie” (Kraków 2006), „Granice polityczności” (Warszawa 2008, wraz z Szymonem Wróblem), „Okruchy psychoanalizy” (Kraków 2009).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.