facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP uczestnikiem posiedzenia Rady i Zgromadzenia Ogólnego EUA oraz konferencji „European Universities – Global Engagement”

Od 10 do 12 kwietnia 2013 r. w Uniwersytecie Ghent w Belgii odbywać się będzie konferencja „European Universities – Global Engagement”. Konferencja połączona będzie z posiedzeniem Rady European University Association (EUA) oraz dorocznym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego EUA. W spotkaniu udział wezmą rektorzy uczelni polskich, członkowie EUA oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program zaplanowanego na 11 kwietnia posiedzenia Rady EUA przewiduje m.in.: dyskusję na temat możliwego wpływu strategii UE na umiędzynarodowienie oraz przedstawienie stanowiska EUA w sprawie międzynarodowego rankingu uczelni U-Multirank.

W porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego zaplanowano m.in.: wybór trzech nowych członków Zarządu EUA na kadencję 2013−2017, przedstawienie Raportu Rocznego 2012 oraz programu prac EUA na lata 2013−2014. Program przewiduje również zatwierdzenie budżetu na rok 2013, zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2012, wybór audytorów do zbadania sprawozdań finansowych EUA za rok 2013 oraz głosowanie nad proponowanymi zmianami w Statucie EUA w zakresie dotyczącym kadencji przewodniczącego EUA.

W piątek 12 kwietnia JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w odbywających się w ramach konferencji EUA pracach grupy roboczej ds. umiędzynarodowienia europejskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie European University Association (EUA).

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.